Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 lipca 1939 r.
w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 29 marca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 171) zarządzam, co następuje:
Osoby fizyczne lub prawne, trudniące się zbytem zapałek lub kamyków zapałowych na obszarze ziem odzyskanych i posiadające w prowadzonych przez siebie zakładach w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego zapasy tych artykułów pochodzące nie z polskiego monopolu zapałczanego, obowiązane są zgłosić zapasy tych artykułów w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego we właściwym urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwowych. Zgłoszenie należy wykonać pisemnie w dwóch egzemplarzach, podając:
1)
imię i nazwisko bądź firmę;
2)
dokładne miejsce prowadzenia handlu i przechowywania zapałek oraz kamyków zapałowych;
3)
ogólną ilość zapałek i kamyków zapałowych według stanu z dnia zgłoszenia.
Osoby, które dopełniły obowiązku, przewidzianego w § 1, będą mogły sprzedawać zgłoszone zapałki i kamyki zapałowe aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż 2 miesiące, licząc od dnia upływu obowiązku zgłoszenia.
1.
Osoby fizyczne lub prawne, posiadające na obszarze ziem odzyskanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejszego zapalniczki zaopatrzone w znaczek podatkowy czeski bądź zapalniczki bez znaczka, co do których wykażą się jednak kwitem z uiszczenia podatku obowiązującego przed wprowadzeniem monopolu zapałczanego na ziemiach odzyskanych, obowiązane są zgłosić te zapalniczki we właściwym urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwowych do zaopatrzenia w znaczek podatkowy, przewidziany przepisami z zakresu monopolu zapałczanego.
2.
Osoby, trudniące się wyrobem i zbytem zapalniczek, powinny dopełnić obowiązku zgłoszenia w ciągu miesiąca, natomiast osoby, posiadające zapalniczki na własny użytek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
Zaopatrzenie zgłoszonych zapalniczek w znaczek podatkowy nastąpi bez pobrania jakichkolwiek opłat.
Posiadanie zapalniczek, nie zaopatrzonych w znaczek podatkowy czeski, lub zapalniczek co do których nie zostanie udowodnione kwitem uiszczenie podatku obowiązującego przed wprowadzeniem polskiego monopolu zapałczanego, jest niedozwolone; posiadanie takich zapalniczek traktowane będzie jako nielegalne.
Posiadanie niemonopolowego pochodzenia zapałek względnie kamyków zapałowych po upływie okresu likwidacji zapasu tych artykułów lub posiadanie zapalniczek nie zaopatrzonych polskim znaczkiem podatkowym po upływie okresu przeznaczonego na zgłoszenie zapalniczek do ostemplowania jest niedozwolone.
Do przestępstw skarbowych polegających na naruszeniu przepisów niniejszego rozporządzenia stosuje się prawo karne skarbowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.