Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.8.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego przez funkcjonariusza Służy Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz wysokość tego równoważnika.
§  2.
1. Podstawą naliczenia i wypłaty równoważnika pieniężnego jest imienna lista funkcjonariuszy, zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanego dalej "kierownikiem jednostki".
2. Imienną listę, o której mowa w ust. 1, sporządza funkcjonariusz działu ochrony wyznaczony przez kierownika jednostki.
3. Równoważnik pieniężny jest wypłacany z dołu, ostatniego dnia miesiąca.
4. Równoważnik pieniężny wypłaca jednostka organizacyjna Służby Więziennej właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza.
§  3.
1. Funkcjonariuszowi wypłaca się:
1) równoważnik pieniężny w pełnej wysokości - za czas pełnienia służby ponad 12 godzin;
2) równoważnik pieniężny w połowie wysokości - za czas pełnienia służby od 8 do 12 godzin włącznie.
2. Jeżeli czas pełnienia służby wynosi dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje równoważnik pieniężny w pełnej wysokości, a za niepełną dobę przysługuje równoważnik wyliczony w sposób określony w ust. 1.
§  4. Wysokość równoważnika pieniężnego jest równa kwocie stawki budżetowej podstawowej normy wyżywienia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie (Dz. U. Nr 187, poz. 1832), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.