Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1427 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 26 października 2019 r.
Art.  119.  [Bezpłatne wyżywienie]
1.  Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe:
1) w ramach wzmocnienia systemu ochrony jednostki organizacyjnej i sił wsparcia,
2) podczas zapobiegania klęskom żywiołowym lub likwidacji ich skutków,
3) (uchylony),
4) podczas narad i odpraw służbowych

- przysługuje wyżywienie na czas trwania tych czynności.

2.  Funkcjonariusz wykonujący czynności służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.
3.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, uprawnienia funkcjonariuszy do wyżywienia podczas pełnienia służby w warunkach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając normy wyżywienia oraz formy ich realizacji, a także wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje, mając na względzie czas i charakter wykonywanych czynności służbowych.
4.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby oraz jego wysokość, uwzględniając sposób jego naliczania oraz wypłaty, mając na względzie czas i charakter wykonywanych czynności służbowych.