§ 4. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 4. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  4. 
1. 
Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.
2. 
W ramach przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i diagnozy sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z nich wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy.
3. 
Wzór kwestionariusza wywiadu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wzór oświadczenia o przeprowadzeniu wywiadu w postaci elektronicznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.