§ 8. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. - Dz.U.2015.284 - OpenLEX

§ 8. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.
§  8.
Przy ocenie ryzyka budowy, ryzyka dostępności i ryzyka popytu uwzględnia się również czynniki takie jak:
1)
wysokość zaciągniętych przez podmiot publiczny zobowiązań finansowych zapewniających pokrycie kosztów inwestycyjnych poniesionych przez partnera prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;
2)
wysokość udzielonych przez podmiot publiczny gwarancji spłaty zadłużenia zaciągniętego przez partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia lub gwarancji zwrotu z zainwestowanego przez niego kapitału;
3)
zasady końcowej alokacji środka trwałego i jego wartość na zakończenie okresu obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące:
a)
stopnia, w jakim podmiot publiczny ma możliwość nabycia środka trwałego,
b)
ceny nabycia środka trwałego przez podmiot publiczny;
4)
zasady przedterminowego rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
5)
zasady dotyczące zmian charakteru umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przyczyny tych zmian, w szczególności jeżeli zmiany te zmieniają podział ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.