Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. - Dz.U.2015.284 - OpenLEX

Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres poszczególnych rodzajów ryzyka mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2)
czynniki uwzględniane przy ocenie ryzyka.
Ryzyko budowy obejmuje zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących, w szczególności związane:
1)
z opóźnieniem w zakończeniu robót budowlanych;
2)
z wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych;
3)
ze wzrostem kosztów;
4)
z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi;
5)
z odkryciami archeologicznymi;
6)
z warunkami meteorologicznymi;
7)
z prowadzeniem sporów;
8)
z wypadkami;
9)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
10)
z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
11)
ze zmianą stanu środowiska naturalnego;
12)
z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego;
13)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;
14)
z odbiorem technicznym środka trwałego;
15)
z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej;
16)
z podwykonawcami;
17)
z niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów;
18)
ze zmianą celów politycznych;
19)
z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im;
20)
z brakiem środków finansowych ze strony partnerów.
Ryzyko dostępności obejmuje zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w tej umowie, w szczególności związane:
1)
z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług;
2)
z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach;
3)
z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami;
4)
ze wzrostem kosztów;
5)
ze zmianami technologicznymi;
6)
z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
7)
z niewłaściwym utrzymaniem lub zarządzaniem;
8)
ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia;
9)
ze zmianami w zakresie własności elementów składników środka trwałego;
10)
z podwykonawcami;
11)
z warunkami meteorologicznymi;
12)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
13)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.
Ryzyko popytu obejmuje zmienność popytu na określone usługi w szczególności związaną:
1)
ze zmianami cyklu koniunkturalnego;
2)
ze zmianami demograficznymi;
3)
ze zmianami cen;
4)
z wystąpieniem konkurencji;
5)
ze zmianami technologii;
6)
z inflacją;
7)
ze zmianami stóp procentowych;
8)
ze zmianami kursu walut;
9)
z warunkami meteorologicznymi;
10)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
11)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.
Przy ocenie ryzyka budowy uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:
1)
wysokość finansowego udziału podmiotu publicznego w kosztach inwestycyjnych na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;
2)
charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;
3)
sposób ujęcia nowego środka trwałego w księgach rachunkowych;
4)
ustanowienie obciążeń na nieruchomościach gruntowych podmiotu publicznego, a także na wytworzonym nowym środku trwałym.
Przy ocenie ryzyka dostępności uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:
1)
oznaczenie w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym wskaźników dotyczących standardów ilościowych lub jakościowych świadczonych usług przez partnera prywatnego, od których uzależnione jest jego wynagrodzenie;
2)
charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;
3)
charakter i wysokość kar umownych z tytułu nieprzestrzegania przez partnera prywatnego standardów ilościowych lub jakościowych świadczonych usług na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;
4)
wpływ partnera prywatnego na brak dostępności środka trwałego.
Przy ocenie ryzyka popytu uwzględnia się w szczególności czynniki takie jak:
1)
charakter płatności dokonywanych przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego na etapie utrzymania lub zarządzania środkiem trwałym;
2)
wpływ podmiotu publicznego, lub innych podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na realizację przedsięwzięcia, na zmianę popytu.
Przy ocenie ryzyka budowy, ryzyka dostępności i ryzyka popytu uwzględnia się również czynniki takie jak:
1)
wysokość zaciągniętych przez podmiot publiczny zobowiązań finansowych zapewniających pokrycie kosztów inwestycyjnych poniesionych przez partnera prywatnego na etapie wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących;
2)
wysokość udzielonych przez podmiot publiczny gwarancji spłaty zadłużenia zaciągniętego przez partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia lub gwarancji zwrotu z zainwestowanego przez niego kapitału;
3)
zasady końcowej alokacji środka trwałego i jego wartość na zakończenie okresu obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące:
a)
stopnia, w jakim podmiot publiczny ma możliwość nabycia środka trwałego,
b)
ceny nabycia środka trwałego przez podmiot publiczny;
4)
zasady przedterminowego rozwiązania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
5)
zasady dotyczące zmian charakteru umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przyczyny tych zmian, w szczególności jeżeli zmiany te zmieniają podział ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).