§ 4. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. - Dz.U.2014.818 - OpenLEX

§ 4. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.818

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.
§  4.
Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
żłobki i kluby dziecięce,
2)
przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
3)
szkoły,
4)
placówki oświatowo-wychowawcze,
5)
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
6)
placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
7)
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
8)
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
9)
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
10)
placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
11)
zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
12)
szkoły wyższe

- jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.