Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. - Dz.U.2014.818 - OpenLEX

Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.818

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
domy pomocy społecznej,
2)
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
3)
ośrodki wsparcia

- jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi".

Do placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
warsztaty terapii zajęciowej,
2)
ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
3)
zakłady aktywności zawodowej,
4)
specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
5)
zakłady opiekuńczo-lecznicze,
6)
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
7)
sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
8)
szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
9)
hospicja,
10)
zakłady rehabilitacji leczniczej,
11)
inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej

- jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
żłobki i kluby dziecięce,
2)
przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
3)
szkoły,
4)
placówki oświatowo-wychowawcze,
5)
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
6)
placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
7)
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
8)
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
9)
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
10)
placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
11)
zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
12)
szkoły wyższe

- jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 2
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486).