§ 17. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 17. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  17. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 3 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
analizę, o której mowa w § 8 pkt 1;
2)
dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. a i c oraz w § 16 pkt 2;
3)
stanowisko marszałka województwa dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu, w tym:
a)
sporządzoną przez marszałka województwa opinię, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1),
b)
ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;
4)
układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne wraz z prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz inne dokumenty dotyczące układu;
5)
oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
6)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.