§ 16. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 16. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  16. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
stanowisko marszałka województwa dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu wraz ze wskazanymi przez marszałka województwa dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508);
2)
wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności;
3)
analizę, o której mowa w § 8 pkt 1;
4)
dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. a i c;
5)
oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości pomocy publicznej udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
6)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.