§ 15. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 15. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  15. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 i § 13 pkt 3;
2)
postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;
3)
dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu;
4)
oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym;
5)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy.