Art. 9. - RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.3.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 1992 r.
Artykuł  9
1.
Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający zatrudniają wspólnie personel Organizacji. Będą oni troszczyć się o to, aby liczba pracowników polskich i niemieckich w obu siedzibach była równoważna.
2.
Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający są przełożonymi personelu.
3.
Prawa i obowiązki personelu zostaną określone w Statucie personelu, przyjętym w porozumieniu przez oba Rządy.
4.
Personel polski lub niemiecki, zatrudniony w siedzibie Organizacji w drugim Państwie, otrzymuje zezwolenie na pobyt w tym Państwie. To samo dotyczy rodzin personelu (współmałżonkowie, dzieci).
5.
Personel polski lub niemiecki, zatrudniony w siedzibie Organizacji w drugim Państwie, otrzymuje zezwolenie na pracę w tym Państwie.
6.
Ustępy 4 i 5 mają zastosowanie również do obu dyrektorów zarządzających.