§ 3. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  3.
Zgłoszenia statku lub łodzi dokonywa się bezzwłocznie po wybudowaniu w kraju, a w przypadku nabycia zagranicą - bezzwłocznie po sprowadzeniu do kraju, w każdym razie przed ich użyciem do przewozu pasażerów lub ładunków albo do holowania innych statków i łodzi na polskich drogach wodnych.