Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 22 czerwca 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o rejestracji statków i lodzi żeglugi śródlądowej.

Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 266), zmienionego ustawą z dnia 18 lutego. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 215) i przepisem art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976), oraz na podstawie art. 1 i 6 lit. d) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) zarządzam co następuje:
(1)
Rejestracji podlegają statki i łodzie, wyjątkiem państwowych i zarejestrowanych w jednym z portów morskich, bez względu na to, czy są czynne czy nieczynne.
(2)
Łodzie, stanowiące przynależność innych statków lub łodzi, podlegają rejestracji łącznie ze statkami lub łodziami, do których przynależą, a otrzymują nazwę i numer tych statków (łodzi).
Rejestrację statków i łodzi przeprowadza ten państwowy zarząd wodny, na którego obszarze działania znajduje się miejsce postoju statku lub łodzi, obrane przez właściciela (posiadacza).
Zgłoszenia statku lub łodzi dokonywa się bezzwłocznie po wybudowaniu w kraju, a w przypadku nabycia zagranicą - bezzwłocznie po sprowadzeniu do kraju, w każdym razie przed ich użyciem do przewozu pasażerów lub ładunków albo do holowania innych statków i łodzi na polskich drogach wodnych.
(1)
Zgłoszenia statków i łodzi do rejestracji dokonywa się pisemnie przez przesłanie lub złożenie we właściwym urzędzie (§ 2) odpowiednio wypełnionego formularza, według wzoru Nr. 1a lub 1b (zał. Nr. 1 i 2), lub ustnie przez podyktowanie stosownych danych; w obu przypadkach zgłaszający powinien podpisać wypełnione formularze.
(2)
Formularze dostarczane są przez urzędy rejestracyjne bezpłatnie.
(1)
Zgłaszający powinien przy zgłoszeniu przedstawić wszystkie posiadane dokumenty, odnoszące się do statku lub łodzi.
(2)
Zgłaszający odpowiada za zgodność z prawdą i dokładność zgłoszonych danych.
Urząd rejestrujący bada zgodność zgłoszonych danych z przedstawionemu dokumentami, a w razie potrzeby sprawdzenia zgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym może zażądać poddania statku lub łodzi oględzinom i w tym celu wyznaczyć zgłaszającemu miejsce i termin okazania statku lub lodzi. Po sprawdzeniu zgłoszonych danych urząd rejestrujący stwierdza prawidłowość zgłoszenia podpisem i pieczęcią.
Na podstawie potwierdzonego (§ 6) zgłoszenia urząd rejestrujący sporządza dokument rejestracyjny według wzoru Nr. 2a lub 2b (zał. Nr. 3 i 4) i wraz ze znakiem numerowym według wzoru Nr. 3 (zał. Nr. 5) wydaje go zgłaszającemu, za pokwitowaniem w odnośnej rubryce zgłoszenia, wskazując jednocześnie miejsce na statku (łodzi), w którem znak numerowy powinien być przymocowany.
Każdy państwowy zarząd wodny prowadzi księgi do rejestracji statków i łodzi według wzorów Nr. 4a i 4b (zał. Nr. 6 i 7), oddzielnie dla statków i łodzi z własnym napędem mechanicznym i oddzielnie dla statków i łodzi bez takiego napędu.
Dokument rejestracyjny wydaje się bezpłatnie, a znak numerowy za zwrotem kosztów.
W przypadku zgubienia dokumentu rejestracyjnego albo znaku numerowego tudzież w przypadku, gdyby dowody te uległy zniszczeniu, właściciel (posiadacz) statku lub łodzi może otrzymać, na podstawie uprzednio sporządzonego aktu rejestracyjnego, nowy dokument albo znak, za tym samym numerem, co zgubione lub zniszczone.
(1)
Statki i łodzie, zarejestrowane zgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, powinny być stale zaopatrzone w znak numerowy, umocowany na miejscu, wskazanem przez urząd rejestrujący.
(2)
Dokument rejestracyjny powinien być, wraz ze wszystkiemi innemi dokumentami, przechowywany stale na statku.
(3)
Znak numerowy i dokument rejestracyjny są związane ze statkiem lub łodzią, na które zostały wydane, i w żadnym przypadku nie mogą być przenoszone na inne statki lub łodzie.
(1)
Każdorazowy właściciel (posiadacz) statku lub łodzi, zarejestrowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, obowiązany jest zgłaszać w urzędzie, w którym statek lub łódź są zarejestrowane, każdą zmianę właściciela, obranego miejsca postoju i nazwy, każdą przebudowę, połączoną ze zmianą wymiarów, urządzeń lub przeznaczenia, oraz awarję i wycofanie z ruchu statku lub łodzi.
(2)
Zgłoszenie zmian, wskazanych w ust. (1), powinno być dokonane w ciągu 2 tygodni od czasu zajścia tych zmian.
(3)
Zgłoszenia dokonywa się w sposób, wskazany w § 4.
(4)
Przy zgłaszaniu zmian należy przedstawiać dokument rejestracyjny.
(1)
W przypadku zgłoszenia zmiany obranego miejsca postoju statku lub łodzi, jeżeli nowoobrane miejsce postoju leży na obszarze działania innego urzędu, powołanego do przeprowadzania rejestracji, zgłaszający powinien w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia zmiany oddać posiadany dokument rejestracyjny i znak numerowy we właściwym ze względu na nowoobrane miejsce postoju urzędzie, który na podstawie aktów, przesłanych mu przez pierwotnie właściwy urząd, wydaje nowy dokument i znak numerowy.
(2)
W przypadku zgłoszenia zmiany, dotyczącej przebudowy statku lub łodzi, jeżeli przebudowa ta spowodowała przejście danego statku lub łodzi z grupy statków lub łodzi z własnym napędem mechanicznym do grupy bez takiego napędu, lub odwrotnie, albo też spowodowała przejście statku lub łodzi do kategoryj, podlegających rejestracji w sposób, określony w § 14, statek lub łódź podlega ponownej rejestracji w trybie normalnym.
(3)
W przypadku, gdy na skutek awarii lub innej przyczyny statek lub łódź ma być nazawsze wycofany z żeglugi, właściciel (posiadacz) obowiązany jest przy zgłoszeniu zwrócić dokument rejestracyjny oraz znak numerowy, jeżeli nie uległy one zniszczeniu.
(1)
Właściciel (posiadacz) statku lub łodzi, podlegających corocznemu zgłaszaniu na podstawie art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 266), obowiązany jest zgłaszać statek lub łódź przed 1 kwietnia każdego roku.
(2)
Statek lub łódź, określone w ust. (1), wpisuje się do księgi, prowadzonej według wzoru Nr. 5 (zał. Nr. 8). Zgłaszającemu wydaje się dokument rejestracyjny według wzoru Nr. 6 (zał. Nr. 9).
(3)
Przepisy §§ 1 - 6, 9, 10 i 11 ust. (2) i (3) stosuje się odpowiednio.
Nie podlegają zgłoszeniu do rejestracji w myśl rozporządzenia niniejszego statki i łodzie, zgłoszone do spisu przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 6, poz. 31), z wyjątkiem statków i łodzi, podlegających corocznemu zgłaszaniu (§ 14). Właściciele (posiadacze) statków i łodzi, nie podlegających ponownemu zgłoszeniu, są obowiązani najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego przedstawić właściwemu urzędowi rejestrującemu (§ 2) posiadane zaświadczenie o spisie i znak numerowy, celem wymiany ich na dokument rejestracyjny i znak numerowy, odpowiadające przepisom rozporządzenia niniejszego.
Statki i łodzie, niezgłoszone z jakichkolwiek powodów do rejestracji na podstawie przepisów, obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, powinny być zgłoszone do rejestracji w trybie, przewidzianym w rozporządzeniu niniejszem, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego.
Kto wykracza przeciw przepisom rozporządzenia niniejszego, podlega karom, przewidzianym w art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 266).
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 3 miesiące po dniu ogłoszenia.
(2)
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, w myśl art. 26 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 266), tracą moc: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 6, poz. 31) oraz rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1926 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 182).
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZGŁOSZENIE.

Do Państwowego Zarządu Wodnego

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZGŁOSZENIE.

Do Państwowego Zarządu Wodnego

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

DOKUMENT REJESTRACYJNY Nr....

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Dokument rejestracyjny Nr....

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Nr. 120

rejestracji administracyjnej

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

KSIĘGA

do rejestracji administracyjnej statków i łodzi żeglugi śródlądowej bez własnego napędu mechanicznego.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

KSIĘGA

do rejestracji administracyjnej statków i łodzi żeglugi śródlądowej bez własnego napędu mechanicznego.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

KSIĘGA

do rejestracji administracyjnej statków i łodzi podlegających rejestracji corocznej.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

DOKUMENT REJESTRACYJNY.