Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.59.632

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2002 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1-6.
(...).
§  7.
1.
(...).
2.
W przypadkach określonych w art. 74 ustawy organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe wraz z nalepką na tablice tymczasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze w celu umożliwienia przeprowadzenia badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części albo elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą, według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
2)
(...).
3.
(...).
4.
(...).
§  8-49.
(...).