Rozdział 4 - Inne oznaczenia pojazdów - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział  4

Inne oznaczenia pojazdów

§  25.
1.
Na pojeździe samochodowym, z wyjątkiem motocykla, umieszcza się dodatkowo nalepkę kontrolną, zwaną dalej "nalepką".
2.
Na nalepce umieszczony jest numer rejestracyjny pojazdu.
3.
Nalepka wydawana jest przez organ rejestrujący pojazd wraz z tablicami rejestracyjnymi, o których mowa w § 15 pkt 1-3 i 5.
4.
Właściciel pojazdu umieszcza nalepkę w samochodzie osobowym wewnątrz pojazdu w prawym górnym rogu tylnej szyby, w samochodzie ciężarowym zaś, autobusie oraz w samochodzie nie posiadającym tylnej szyby - wewnątrz pojazdu w dolnym prawym rogu przedniej szyby.
5.
Wzór nalepki i jej opis określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  26.
W przypadku uszkodzenia nalepki, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, wydaje się wtórnik nalepki po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
§  27.
1.
Na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej umieszcza się numery rejestracyjne, poprzez namalowanie na tyle burty skrzyni ładunkowej białą farbą lub farbą o barwie kontrastowej w stosunku do tła burty, tej samej treści co litery i cyfry na tablicach rejestracyjnych. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, które nie mają z tyłu burty w postaci płaszczyzny.
2.
Numery namalowane na tle burty skrzyni ładunkowej powinny mieć taki sam układ i zbliżony kształt liter i cyfr, jak numery na tablicy rejestracyjnej jednorzędowej. Długość rzędu namalowanych numerów powinna wynosić 140-150 cm, wysokość - 25 cm, a grubość kreski - 4,5 cm.
§  28.
Autobus, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, oraz pojazd, w stosunku do którego organ rejestrujący określił na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywidualną dopuszczalną prędkość jazdy, oznacza się na tyle nadwozia tarczą określającą tę prędkość, wykonaną z materiału odblaskowego barwy białej z obwódką barwy czerwonej.
§  29.
1.
Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, znak z literami "PL" umieszcza się z tyłu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Znak z literami "PL" może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.
3.
Na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami "CD", a na pojeździe urzędu konsularnego - znak z literami "CC".
4.
Znaki, o których mowa w ust. 3, umieszcza się z tyłu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
§  30.
1.
Na pojeździe przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Na samochodzie osobowym tablicę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na dachu w położeniu pionowym w osi podłużnej pojazdu.
3.
Motocykl oznacza się tablicą, o której mowa w ust. 1, umieszczoną z tyłu pojazdu.
§  31.
Na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do lat 18 umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni.
§  32.
1.
Na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni.
2.
Pojazd, o którym mowa w art. 8 ustawy, może być oznaczony nalepką barwy białej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy czarnej, umieszczoną na przedniej szybie w prawym górnym rogu.
§  33.
Oznaczenia pojazdów, o których mowa w § 28, 30 ust. 3, § 31 i 32 ust. 1, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-92/N-01255 "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa".
§  34.
Wzory oznaczeń pojazdów, o których mowa w § 28-32, a także ich opis określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.