Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.57.365

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 marca 1998 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 i art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Przepisy rozporządzenia określają:
1)
warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "pojazdami",
2)
wzory dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego,
3)
wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis,
4)
dodatkowe dokumenty, na których podstawie rejestruje się pojazd,
5)
zwolnienia z obowiązku przedstawienia niektórych dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086),
2)
organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej, organy gmin, o których mowa w art. 144 ustawy, oraz Wojewodę Warszawskiego,
3)
właścicielu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, osobę, o której mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz osobę, której powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy,
4)
dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych.

Rejestracja pojazdów

§  2.
1.
W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-7 oraz § 3 i 4, składa wniosek w organie rejestrującym i dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1)
dowód własności pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3)
kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

oraz oddaje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.
W przypadku gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, do wniosku o rejestrację dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w przypadku gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą.
4.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na których podstawie organ rejestrujący wpisuje dane techniczne pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu zabytkowego i pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM".
5.
Jeżeli wymagane jest badanie stanu technicznego pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
6.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku:
1)
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
2)
zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
7.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku tylko:
1)
oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
2)
zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM".
§  3.
1.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jego właściciel dołącza do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, następujące dokumenty:
1)
dowód własności pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
dowód odprawy celnej przywozowej,
4)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, właściciel pojazdu dołącza do wniosku:
1)
dowód własności pojazdu z umieszczoną na nim przez tego przedsiębiorcę adnotacją określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
3.
W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację dołącza się:
1)
dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
2)
dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą,
3)
dowód odprawy celnej przywozowej,
4)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
§  4.
W przypadku gdy dowodem własności jest prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu oraz gdy pojazd ma numery nadane i nabite fabrycznie przez producenta albo w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych, rejestracji dokonuje się tylko na podstawie tego orzeczenia i zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
§  5.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§  6.
1.
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1)
umowa sprzedaży,
2)
umowa zamiany,
3)
umowa darowizny,
4)
umowa dożywocia,
5)
faktura VAT lub rachunek uproszczony,
6)
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
2.
Dowód własności dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od czynności prawnej lub z adnotacją zamieszczoną na dowodzie własności przez właściwy urząd skarbowy o zwolnieniu od tej opłaty.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy dowodów własności sporządzonych za granicą oraz wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży pojazdów lub ich pojedynczych zespołów.
§  7.
1.
Organ rejestrujący wydaje:
1)
dowód rejestracyjny według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
2)
tablice (tablicę) rejestracyjne spełniające warunki określone w rozdziale 3 rozporządzenia.
2.
W przypadkach określonych w art. 74 ust. 2 ustawy organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
2)
tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne spełniające warunki, o których mowa w rozdziale 3 rozporządzenia.
§  8.
Jeżeli w dokumentach przedstawionych przy wniosku o rejestrację pojazdu zawarte są zastrzeżenia wynikające z prawa celnego oraz inne zastrzeżenia dotyczące prawa własności pojazdu, organ rejestrujący jest obowiązany zamieścić te zastrzeżenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pozwoleniu czasowym.
§  9.
1.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:
1)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
2)
złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
3)
przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
2.
W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.
§  10.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel pojazdu dołącza do wniosku:
1)
dokumenty wymagane do rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz oddaje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
zaświadczenie Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego,
3)
pisemną informację wskazującą organ, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany.
§  11.
1.
W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
przedstawieniu zaświadczenia Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.
2.
W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
3)
złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
3.
W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
1)
oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,
2)
przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli z oddanych tablic rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego.
§  12.
1.
W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego należy przedstawić dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
2.
W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego należy przedstawić pisemną informację wskazującą nabywcę pojazdu.
§  13.
1.
W przypadku zawiadomienia o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających z wymiany nadwozia, podwozia lub silnika w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
1)
dowód własności,
2)
dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nadwozie, podwozie lub silnik zostały sprowadzone z zagranicy, oraz dowód rejestracyjny pojazdu albo dokument potwierdzający zarejestrowanie albo wyrejestrowanie pojazdu, jeżeli nadwozie lub podwozie pochodzi z pojazdu zarejestrowanego za granicą,
3)
dowód rejestracyjny pojazdu lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uwierzytelnioną przez organ rejestrujący, który go wydał, jeżeli nadwozie, podwozie lub silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

2.
W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych technicznych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym do zawiadomienia dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
§  14.
1.
W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek w organie rejestrującym i dołącza do wniosku:
1)
zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice (tablicę) rejestracyjne w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy,
2)
dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3)
dokument potwierdzający zbycie lub zarejestrowanie pojazdu za granicą w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Tablice rejestracyjne

§  15.
1.
Tablice rejestracyjne, zwane dalej "tablicami", ze względu na swoje przeznaczenie dzielą się na:
1)
zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 2-5,
2)
indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych,
3)
zabytkowe - do oznaczana pojazdów zabytkowych,
4)
tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych,
5)
dyplomatyczne - do oznaczania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.
2.
Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać, zamiast tablic zwyczajnych, tablice indywidualne.
§  16.
Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:
1)
samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów,
2)
motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli i ciągników rolniczych,
3)
motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.
§  17.
1.
Numer rejestracyjny pojazdu stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.
2.
Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny.
3.
Na tablicy zwyczajnej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu barwy czarnej na białym tle.
4.
Na tablicy indywidualnej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa i literowego indywidualnego wyróżnika pojazdu barwy czarnej na białym tle.
5.
Na tablicy zabytkowej wytłoczony jest numer rejestracyjny, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego barwy czarnej na żółtym tle.
6.
Na tablicy tymczasowej wytłoczony jest numer rejestracyjny, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu barwy czerwonej na białym tle, oraz umieszczona jest okrągła nalepka określająca termin ważności tablicy tymczasowej, wykonana z czerwonej folii z napisami w kolorze białym.
7.
Na tablicy dyplomatycznej wytłoczony jest numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa warszawskiego określonego dla tablicy zwyczajnej i wyróżnika pojazdu barwy białej na niebieskim tle.
§  18.
Każda tablica na niebieskim tle ma dodatkowo symbol flagi polskiej barwy biało-czerwonej i litery "PL" barwy białej.
§  19.
Na tablicach nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w § 17 i 18.
§  20.
1.
Numery rejestracyjne tworzone są ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.
2. 1
Poszczególne litery i cyfry numerów rejestracyjnych pełnią następujące funkcje:
1)
na tablicach zwyczajnych:
a)
samochodowych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i: albo pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999, albo cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera albo trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery stanowią wyróżnik pojazdu,
b)
motocyklowych i motorowerowych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu,
2)
na tablicach indywidualnych litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, a litery w liczbie od 3 do 5 stanowią indywidualny wyróżnik pojazdu,
3)
na tablicach zabytkowych pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, a druga litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowią wyróżnik pojazdu,
4)
na tablicach tymczasowych litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, trzy kolejne cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowią wyróżnik pojazdu, a arabskie cyfry na nalepce oznaczają miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku,
5)
na tablicach dyplomatycznych: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga litera i cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu.
3.
Wyróżniki pojazdu określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną.
4.
Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 17 ust. 2.
5.
Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
§  21. 2
 
1.
Ustala się dla wydawanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1999 r.:
a)
tablic zwyczajnych - wyróżniki województw,
b)
tablic tymczasowych - wyróżniki województw i przedziały liczbowe numerów rejestracyjnych, określone w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem ust. 2.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach zwyczajnychWyróżniki województw i numery rejestracyjne na tablicach

tymczasowych

1234
1dolnośląskieWR; WO; WC; WW;od F500000 do F999999;

od J500000 do J999999;

od X000001 do X499999;

od Y000001 do Y499999;

2kujawsko-pomorskieBY; BG; BD; BC; TO; TU; TY;od C000001 do C499999;

od W500000 do W999999;

od X500000 do X999999;

3lubelskieLU; LL; LB;od A500000 do A999999;

od C500000 do C999999;

od K500000 do K999999;

od Y500000 do Y999999;

4lubuskieGO; GW; GR; ZG; ZE; ZN;od F000001 do F499999;

od Z000001 do Z499999;

5łódzkieLD; LZ; LF; LW;od L500000 do L999999;

od O500000 do O999999;

od T000001 do T999999;

6małopolskieKR; KK; KW; KV;od I500000 do I999999;

od M000001 do M499999;

od W000001 do W499999;

7mazowieckieWA; WF; WG; WI; WM; WP;

WS; WT; WU; WV; WX; WZ;

od A000001 do A499999;

od D000001 do D499999;

od N500000 do N999999;

od P000001 do P499999;

od R500000 do R999999;

od S500000 do S999999;

8opolskieOP; OE; OD;od N000001 do N499999;
9podkarpackieRZ; RE; RW;od J000001 do J499999;

od S000001 do S499999;

od R000001 do R499999;

od V500000 do V999999;

10podlaskieBK; BT; BI;od B000001 do B499999;

od L000001 do L499999;

od U500000 do U999999;

11pomorskieGD; GK; GA; GN;od E500000 do E999999;

od U000001 do U499999;

12śląskieKA; KT; KB; KC; KD; KX;od B500000 do B999999;

od D500000 do D999999;

od G500000 do G999999;

13świętokrzyskieKI; KE; KJ;od H000001 do H499999;
14warmińsko-mazurskieOL; ON; OT;od E000001 do E499999;

od M500000 do M999999;

15wielkopolskiePO; PN; PZ; PW;od G000001 do G499999;

od H500000 do H999999;

od K000001 do K499999;

od O000001 do O499999;

od P500000 do P999999;

16zachodniopomorskieSZ; SC; SM;od I000001 do I499999;

od V000001 do V499999;

2.
Jeżeli organy rejestrujące posiadają zapasy tablic zwyczajnych z wyróżnikami województw określonymi w poniższej tabeli, to tablice te mogą być wydawane zgodnie z tą tabelą, aż do wyczerpania się tych zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach zwyczajnych
123
1dolnośląskieJG; JE; JA; LG; LC; LI WB; WY; WH;
2kujawsko-pomorskieWL; WK; WE;
3lubelskieBP; BA; BS; CH; CM; CU; ZA; ZM; ZC;
4łódzkiePT; PK; PU; SI; SA; SB; SK; SN; SF;
5małopolskieNS; NO; NA; TA; TN; TW; BL;
6mazowieckieCI; CN; CA; OS; OK; OR; PL; PC; PB; RA; RO; RD; SE; SD; ST;
7podkarpackieKS; KU; KH; PR; PM; PE; TG; TB; TE;
8podlaskieLO; LM; LA; SU; SW; SO;
9pomorskieSL; SP; SG;
10śląskieBB; BO; CZ; CE; CO;
11warmińsko-mazurskieEL; EG; EB;
12wielkopolskieKL; KZ; KP; KN; KM; KF; LE; LS; LN; PI; PA; PY;
13zachodniopomorskieKO; KG; KY;
3.
Ustala się dla tablic zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych i dyplomatycznych wyróżniki województw określone w poniższej tabeli obowiązujące od dnia 1 lipca 1999 r.
Lp.WojewództwoWyróżniki województw na tablicach

zwyczajnych, zabytkowych

i dyplomatycznych

Wyróżniki województw na tablicach tymczasowych

i indywidualnych

1234
1dolnośląskieAod A1 do A9
2kujawsko-pomorskieCod C1 do C9
3lubelskieEod E1 do E9
4lubuskieFod F1 do F9
5łódzkieLod L1 do L9
6małopolskieKod K1 do K9
7mazowieckieWod W1 do W9
8opolskieOod O1 do O9
9podkarpackieRod R1 do R9
10podlaskieBod B1 do B9
11pomorskieGod G1 do G9
12śląskieSod S1 do S9
13świętokrzyskieTod T1 do T9
14warmińsko-mazurskieNod N1 do N9
15wielkopolskiePod P1 do P9
16zachodniopomorskieZod Z1 do Z9
§  22.
1.
Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3.
Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4.
Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6.
Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
§  23.
Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów, o których mowa w rozdziale 4 rozporządzenia, w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.
§  24.
Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Inne oznaczenia pojazdów

§  25.
1.
Na pojeździe samochodowym, z wyjątkiem motocykla, umieszcza się dodatkowo nalepkę kontrolną, zwaną dalej "nalepką".
2.
Na nalepce umieszczony jest numer rejestracyjny pojazdu.
3.
Nalepka wydawana jest przez organ rejestrujący pojazd wraz z tablicami rejestracyjnymi, o których mowa w § 15 pkt 1-3 i 5.
4.
Właściciel pojazdu umieszcza nalepkę w samochodzie osobowym wewnątrz pojazdu w prawym górnym rogu tylnej szyby, w samochodzie ciężarowym zaś, autobusie oraz w samochodzie nie posiadającym tylnej szyby - wewnątrz pojazdu w dolnym prawym rogu przedniej szyby.
5.
Wzór nalepki i jej opis określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  26.
W przypadku uszkodzenia nalepki, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, wydaje się wtórnik nalepki po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
§  27.
1.
Na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej umieszcza się numery rejestracyjne, poprzez namalowanie na tyle burty skrzyni ładunkowej białą farbą lub farbą o barwie kontrastowej w stosunku do tła burty, tej samej treści co litery i cyfry na tablicach rejestracyjnych. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, które nie mają z tyłu burty w postaci płaszczyzny.
2.
Numery namalowane na tle burty skrzyni ładunkowej powinny mieć taki sam układ i zbliżony kształt liter i cyfr, jak numery na tablicy rejestracyjnej jednorzędowej. Długość rzędu namalowanych numerów powinna wynosić 140-150 cm, wysokość - 25 cm, a grubość kreski - 4,5 cm.
§  28.
Autobus, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, oraz pojazd, w stosunku do którego organ rejestrujący określił na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywidualną dopuszczalną prędkość jazdy, oznacza się na tyle nadwozia tarczą określającą tę prędkość, wykonaną z materiału odblaskowego barwy białej z obwódką barwy czerwonej.
§  29.
1.
Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, znak z literami "PL" umieszcza się z tyłu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Znak z literami "PL" może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.
3.
Na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami "CD", a na pojeździe urzędu konsularnego - znak z literami "CC".
4.
Znaki, o których mowa w ust. 3, umieszcza się z tyłu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
§  30.
1.
Na pojeździe przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Na samochodzie osobowym tablicę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na dachu w położeniu pionowym w osi podłużnej pojazdu.
3.
Motocykl oznacza się tablicą, o której mowa w ust. 1, umieszczoną z tyłu pojazdu.
§  31.
Na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do lat 18 umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni.
§  32.
1.
Na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni.
2.
Pojazd, o którym mowa w art. 8 ustawy, może być oznaczony nalepką barwy białej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy czarnej, umieszczoną na przedniej szybie w prawym górnym rogu.
§  33.
Oznaczenia pojazdów, o których mowa w § 28, 30 ust. 3, § 31 i 32 ust. 1, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-92/N-01255 "Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa".
§  34.
Wzory oznaczeń pojazdów, o których mowa w § 28-32, a także ich opis określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  35.
1.
Dowody rejestracyjne wydane według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach oraz tablice (tablicę) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2004 r.
2.
Na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący może dokonać wymiany dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, po dniu 31 grudnia 1999 r.
§  36.
Pozwolenia czasowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w terminie w nich określonym.
§  37.
Do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. Wnioski o rejestrację pojazdu złożone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się według dotychczasowych przepisów.
§  38. 3
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 37, poz. 164, z 1995 r. Nr 68, poz. 350 i Nr 122, poz. 593, z 1996 r. Nr 104, poz. 482 oraz z 1997 r. Nr 130, poz. 870), z wyjątkiem § 2 ust. 3 w zakresie wzoru dowodu rejestracyjnego, § 11-16, § 18, § 19, § 28, § 30 ust. 2 oraz załączników nr 1 i 9, które tracą moc z dniem 30 czerwca 1999 r.
§  39. 4
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2, § 15-20, § 21 ust. 3 i § 24-26, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ LUB WYREJESTROWANIE POJAZDU

Strona 1
A*

Wniosek

.................................. ..................................

.................................. (miejscowość, data)

(imię i nazwisko lub nazwa

właściciela pojazdu)

..................................

(adres właściciela pojazdu)

.................................. Urząd ............................

................................. w ................................

(nr PESEL lub REGON**)

Wnoszę o rejestrację-czasową rejestrację - wyrejestrowanie*** następującego pojazdu:

1) rodzaj pojazdu ....................................................

2) marka, typ, model .................................................

3) numer identyfikacyjny VIN/numer nadwozia/numer seryjny ............

4) numer silnika .....................................................

5) dotychczasowy numer rejestracyjny .................................

6) numer karty pojazdu ...............................................

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3)....................................................................

4) ...................................................................

5)....................................................................

Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku: - - - - - ****

.............................

(podpis właściciela pojazdu)

______

* Wypełnia właściciel pojazdu.

** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest

przedsiębiorca.

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Wypełnia właściciel pojazdu, jeżeli zwraca się o wydanie tablic

indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.

Strona 2

B*

.................................. .................................

(pieczęć organu rejestrującego) (miejscowość, data)

Decyzja

Na podstawie art. 73-74-79** ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana .....................

z dnia ............... rejestruję - czasowo rejestruję - wyrejestrowuję** pojazd marki ............. nr nadwozia ..... nr silnika ......, wydając - uchylając** dowód rejestracyjny - pozwolenie czasowe** seria nr ...... tablice rejestracyjne nr ......... i nalepkę kontrolną** oraz kartę pojazdu seria nr .............**.

..................................

(data, pieczęć imienna, podpis)

______

* Wypełnia organ rejestrujący.

** Niepotrzebne skreślić.

______

C*

Potwierdzam odbiór dowodu rejestracyjnego - pozwolenia czasowego** seria nr ...................., tablic rejestracyjnych nr ........... i nalepki kontrolnej** oraz karty pojazdu seria nr ........**.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią przedmiotowej decyzji.

.................................

(data i czytelny podpis

właściciela pojazdu)

______

* Wypełnia właściciel pojazdu.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5 WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  6 WZORY TABLIC REJESTRACYJNYCH, UMIESZCZANYCH NA NICH ZNAKÓW I SYMBOLI ORAZ ICH OPIS

1.

 Określenia

1.1. Użyte określenia oznaczają:

1) rodzaj tablicy - tablicę zwyczajną, indywidualną, zabytkową, tymczasową lub dyplomatyczną,

2) odmiana tablicy - tablicę jednorzędowa, tj. przeznaczoną do usytuowania znaków w jednym rzędzie, lub tablicę dwurzędową, tj. przeznaczoną do usytuowana znaków w dwóch rzędach,

3) wzór tablicy - tablicę określonego rodzaju i odmiany,

4) tablica pojedyncza - tablicę przeznaczoną do stosowania w jednym egzemplarzu,

5) komplet tablic - dwie tablice jednej lub różnej odmiany o takiej samej treści,

6) znaki tablicy - litery, cyfry, łączniki, symbole,

7) odbicie powrotne (współdrożne) - odbicie, w którym światło jest odbijane w kierunku bliskim do tego, z którego pada, przy czym właściwość ta zostaje zachowana przy znacznych zmianach kąta oświetlenia,

8) materiał odblaskowy - materiał odbijający światło w sposób powrotny (współdrożny),

9) oś odniesienia NC - oś odpowiadającą osi symetrii próbki i prostopadłą do jej powierzchni odblaskowej,

10) środek odniesienia C - punkt przecięcia osi odniesienia z powierzchnią odblaskową próbki,

11) kąt oświetlenia β - kąt zawarty pomiędzy osią odniesienia NC a prostą wyznaczoną przez środek źródła światła Csoraz środek odniesienia C próbki,

12) kąt obserwacji α - kąt zawarty pomiędzy prostymi łączącymi środek odniesienia C próbki ze środkiem źródła światła Cs oraz środek odniesienia C próbki ze środkiem odbiornika światła Cr

13) rozwartość kątowa próbki γ - kąt, pod jakim jest widoczny największy wymiar powierzchni odblaskowej badanej próbki ze środka odbiornika światła,

14) powierzchniowy współczynnik odblasku - stosunek światłości powierzchni odblaskowej w kierunku obserwacji do natężenia oświetlenia przy powierzchni odblaskowej, na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku padającego światła i do pola tej powierzchni odblaskowej, przy określonych kątach oświetlenia i obserwacji; powierzchniowy współczynnik odblasku jest wyrażany w kandelach na luks na metr kwadratowy (cd x x-1 x m-2); pozostałe parametry określa rysunek 2,

15) wzorcowe źródła - wzorcowe źródła światła A i D65 - według normy PN-91/E04042/02,

16) współczynnik luminancji - stosunek luminancji danej powierzchni w określonym kierunku do luminancji idealnego rozpraszacza oświetlonego w taki sam sposób.

1.2. Wymiary na rysunkach 3÷8 i 11÷39 określono w mm.

2.

 Szczegółowy opis (warunki)

2.1. Płyta tablicy powinna być wykonana z taśmy aluminiowej o grubości 1 mm odpornej na działanie czynników atmosferycznych oraz warunków występujących w czasie normalnej eksploatacji pojazdu. Powierzchnia czołowa tablicy powinna być pokryta materiałem odblaskowym barwy białej, żółtej lub niebieskiej, trwale związanym z podłożem, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadającym własności elastyczne oraz wymagane własności odblaskowe i barwowe.

2.2. Wykonanie tablicy powinno spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.2 normy PN-S-73200, z zastrzeżeniem punktu 2.4.

2.3. Tablice samochodowe wykonuje się w kompletach, a tablice motocyklowe, motorowerowe i na przyczepy jako tablice pojedyncze.

2.4. Symbol flagi polskiej i białe litery "PL" wyróżniające państwo rejestracji umieszczone na niebieskim tle powinny być umiejscowione z lewej strony. Tło powinno stanowić część warstwy odblaskowej i być niemożliwe do usunięcia w jakikolwiek sposób bez zniszczenia warstwy odblaskowej. Wysokość niebieskiego tła powinna wynosić dla tablic samochodowych jednorzędowych 105+20, dla tablic motocyklowych 70+20 mm i 100+20 mm dla pozostałych tablic, a szerokość powinna wynosić: dla tablic samochodowych 400-2 mm, dla tablic motocyklowych 350-2 mm, dla tablic motorowerowych 300-2 mm. Niebieskie tło nie powinno zachodzić na krzywiznę obrzeża tablicy. Wymiarowanie niebieskiego tła nie dotyczy tablic dyplomatycznych. Polska flaga powinna mieć kształt poziomego prostokąta o wymiarach 25x27 mm, a w tablicach motorowerowych o wymiarach 25x24 mm. Oznaczenie kodowe kraju "PL" powinno mieć szerokość równą szerokości flagi, wysokość 20 mm i grubość kreski 4 mm. Wytłoczone znaki i ramka obrzeża powinny być pokryte powłoką o wymaganej jednakowej barwie.

2.5. Symbole pojazdów zabytkowych powinny być wykonane według rysunków 3 i 4.

2.6. Tablice rejestracyjne odblaskowe powinny mieć wymiary i kształty według rysunków 5÷8. Maksymalne odchyłki wymiarów głównych (długości i szerokości) +1,0 mm.

2.7. Geometria ogólna tablic powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.4 normy PN-S-73200. Grubość tablic powinna wynosić 1,6 ÷ 3,0 mm.

2.8. Ukształtowanie powierzchni czołowej i obrzeży tablic powinno spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.7 normy PN-S-73200, z wyjątkiem kształtu obrzeża tablicy. Obrzeże tablicy powinno być wytłoczone w formie ramki, jak określono na rysunku 1.

R Ł 1,5 mm, α = 25° ÷ 45° h2 = 0,2 ÷ 1,0 mm,

Rysunek 1. Ukształtowanie obrzeży tablic

rys.1

2.9. Geometria wytłoczeń i pokryć barwnych znaków powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.8 normy PN-S-73200.

2.10. Litery i cyfry na tablicach powinny być zgodne z normą PN-S-73200, z wyjątkiem liter A,M,W i zwężonych liter stosowanych w tablicach indywidualnych. Wymiary tych liter określono na rysunkach 9÷12 i w tablicach 4÷6.

2.11. Rozmieszczenie znaków na tablicach powinno być zgodne z rysunkami 13÷33, na których prostokątami z przekątnymi zaznaczono miejsce położenia liter, węższymi prostokątami z przekątną zaznaczono miejsce położenia cyfr, a kwadratami bez przekątnej określono położenie i wymiary łączników. Prostokąty odpowiadają prostokątom opisanym na poszczególnych literach i cyfrach. W przypadku cyfry 1 oraz liter I, J, L i T zgodnych z normą PN-S-73200 należy stosować prostokąty zastępcze określone na rysunkach 34÷38.

2.12. Dokładność rozmieszczenia znaków powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.9.5 normy PN-S-73200.

2.13. Powierzchnia tablic i ich obrzeży powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.10 normy PN-S-73200.

2.14. Powierzchnia czołowa tablic rejestracyjnych stanowiąca tło dla znaków numeru rejestracyjnego i boczne ścianki obrzeży tablic powinny być:

1) odblaskowe,

2) białe, żółte lub niebieskie, jednolicie zabarwione,

3) równe i gładkie,

4) trwałe i odporne na działanie czynników występujących w warunkach normalnej eksploatacji pojazdów,

5) posiadające z lewej strony niebieskie pole o wymiarach zgodnych z podanymi w punkcie 2.4., z odpowiednimi literami identyfikacyjnymi i flagą polską.

6) bez jakichkolwiek uszkodzeń tła odsłaniających materiał płyty.

2.15. Tylna strona tablicy powinna być wykończona starannie i pozbawiona ostrych krawędzi. Na tylnej stronie tablicy powinien być umieszczony trwały znak identyfikacyjny producenta usytuowany w miejscu niebieskiego tła, wykonany bez przetłoczenia na powierzchni czołowej, pogarszającego estetykę wykonania tablicy. Znak powinien zawierać nazwę lub numer identyfikacyjny producenta, numer niniejszych warunków technicznych i końcówkę roku produkcji.

Dodatkowo, na przedniej stronie tablicy, powinien być naniesiony symbol lub numer identyfikacyjny producenta. Sposób naniesienia znaku, jego wielkość i położenie na poszczególnych wzorach tablic będą ustalone w porozumieniu z producentami tablic.

2.16. Warstwa odblaskowa folii przeznaczonej do produkcji tablic rejestracyjnych powinna zawierać w swej strukturze znaki identyfikacyjne w postaci liter "PL" o wymiarach 10+50 mm x 10+50 mm, rozmieszczonych w odstępach co 90 mm w pionie i w poziomie, niemożliwe do usunięcia bez zniszczenia warstwy odblaskowej. Znaki identyfikacyjne powinny być nanoszone w strukturę folii w procesie produkcyjnym folii i być nieusuwalne środkami chemicznymi bądź mechanicznymi. Usunięcie znaku identyfikacyjnego powinno być jednoznaczne z widocznym i trwałym zniszczeniem folii.

2.17. Znaki identyfikacyjne wymienione w pkt 2.16 powinny być widoczne tylko z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem obserwacji. Odległość obserwatora od tablicy rejestracyjnej zamontowanej na pojeździe powinna wynosić 2 ÷ 2,5 m. Kąt obserwacji w płaszczyźnie pionowej, zawarty między linią łączącą oko obserwatora z tablicą rejestracyjną a płaszczyzną poziomą, powinien wynosić max. 30°. Kąt obserwacji w płaszczyźnie poziomej, zawarty pomiędzy osią podłużną pojazdu a rzutem na płaszczyznę poziomą linii łączącej oko obserwatora z tablicą rejestracyjną, powinien wynosić max. ±40°. Naniesienie znaków identyfikacyjnych w warstwie odblaskowej folii nie może spowodować zmniejszenia wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku.

2.18. Powierzchniowy współczynnik odblasku powinno się określać zgodnie ze schematem podanym na rys. 2. Powierzchniowy współczynnik odblasku materiału odblaskowego tablicy, wyrażony w kandelach na luks na metr kwadratowy (cd x lx-1 x m-2), powinien być nie mniejszy niż wartości minimalne i nie większy niż wartości maksymalne podane w tablicy l, przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła A.

Rysunek 2. Schemat pomiaru współczynnika odblasku

rys.2

C - środek odniesienia, NC - oś odniesienia, Rr - odbiornik (obserwator lub urządzenie pomiarowe), Cr - środek odbiornika, ϕr - średnica odbiornika, Se - źródło światła, Cs - środek źródła światła, ϕs - średnica źródła światła, De - odległość od środka Cs do środka C, De - odległość od środka Cr do środka C, α - kąt obserwacji, β - kąt oświetlenia, γ - rozwartość kątowa próbki.

2.19. Jednorodność odblasku. Powierzchnia odblaskowa tablicy obserwowana w warunkach odbicia powrotnego nie powinna wykazywać widocznych zmian luminancji.

2.20. Barwa w warunkach dziennych. Barwa biała, żółta, czerwona i niebieska powierzchni odblaskowych oraz biała, czerwona i czarna powierzchni znaków, przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła D65 pod kątem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji wzdłuż normalnej (geometria 45/0), powinny mieścić się w polach barwowych normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonych dla danej barwy przez punkty narożne o współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy 2 i odpowiadać podanemu w tablicy 2 współczynnikowi luminancji.

2.21. Barwa w warunkach nocnych. Barwa biała powierzchni odblaskowej przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła A dla kąta oświetlenia 5° i kąta obserwacji 20', powinna mieścić się w polu barwowym normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonym przez punkty narożne o współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy 3.

Tablica 1 - Współczynnik odblasku

(cd x 1x-1 x m-2)

Współczynnik odblasku
BarwaKąt obserwacjiMINMAX
Kąt oświetlenia
30°45°
Biała0°12'

0°20'

1°30'

70

50

5

30

25

2

6

3

1

250
Czerwona0°12'

0°20'

1°30'

10

7

0,6

4

3

0,3

0,8

0,7

0,1

250
Niebieska0°12'

0°20'

1°30'

3

1,5

0,3

1,5

1

-

-

-

-

10

5

1

Żółta0°12'

0°20'

1°30'

50

35

3,5

20

17

1,5

4

2

0,7

175

Tablica 2 - Barwa w warunkach dziennych

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnychWspółczynnik

luminancji

1234
Biała x0,3550,3050,2850,335ł 0,35
y0,3550,3050,3250,375
Czerwona x0,6900,5950,5690,655ł 0,05
y0,3100,3150,3410,345
Niebieska x0,0780,1500,2100,137ł 0,01
y0,1710,2200,1600,038
Żółta x0,4810,4440,4940,545ł 0,27
y0,5180,4760,4260,454
Czarna x0,3850,3000,2600,345ł 0,03
y0,3550,2700,3100,395

Tablica 3 - Barwa w warunkach nocnych

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnych
1234
Biała x0,4500,5480,4170,372
y0,5130,4040,3590,405

2.22. Odporność na działanie temperatury. Tablice powinny być odporne na działanie:

1) podwyższonej temperatury zgodnie z wymaganiami punktu 2.13 normy PN-S-73200.

2) zmiennych temperatur zgodnie z wymaganiami punktu 2.14 normy PN-S-73200.

2.23. Odporność na oderwanie. Materiał foliowy tablicy poddany działaniu temperatury - 20°C ± 2°C przez 1 godzinę, natychmiast po wyjęciu z komory chłodniczej, nie powinien dać się oderwać od podłoża bez zniszczenia.

2.24. Przyczepność powłok lakierowych powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.20 normy PN-S-73200.

2.25. Odporność na uderzenie powinna spełniać wymagania punktu 2.15 normy PN-S73200.

2.26. Odporność na zginanie. Po zgięciu tablicy na trzpieniu ϕ 50 mm do uzyskania kąta zgięcia 90°, przy umieszczeniu tablicy materiałem odblaskowym od strony zewnętrznej, nie powinno wystąpić pękanie materiału odblaskowego.

2.27. Odporność na działanie wody powinna spełniać wymagania punktu 2.17 normy PN-S-73200.

2.28. Odporność na działanie substancji chemicznych powinna spełniać wymagania punktu 2.21 normy PN-S-73200.

2.29. Odporność na działanie mgły solnej powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.22 normy PN-S-73200.

2.30. Odporność na działanie promieni świetlnych. Po poddaniu strony czołowej tablicy działaniu promieni świetlnych zgodnie z punktem 2.16 normy PN-S-73200, barwa biała, żółta, czerwona, niebieska i współczynnik luminancji powierzchni odblaskowych powinny dalej spełniać wymagania podane w tablicy 2, a współczynnik odblasku nie powinien zmniejszyć się poniżej 50% wartości podanych w tablicy 1, przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°. Nie powinna również wystąpić widoczna zmiana barwy znaków.

2.31. Odporność na ścieranie powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.18 normy PN-S-73200.

2.32. Twardość powłok tła i znaków tablic powinna spełniać wymagania zgodnie z punktem 2.19 normy PN-S-73200.

2.33. Wzory nalepek na tablice tymczasowe określa rysunek 39.

3.

 Ogólny zakres badań

3.1. Zakres badań, kontrola jakości i ogólne warunki przeprowadzania badań powinny być zgodne z punktami 4.2, 4.3 i 4.4 normy PN-S-73200, z zastrzeżeniem punktu 3.2.

3.2. Program badań niepełnych ustalają zamawiający i producent.

4.

 Szczegółowe zasady badania tablic

4.1. Sprawdzenia materiału powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.1 normy PN-S-73200. Oględzin wykonania, znaków i powierzchni tablic i ich obrzeży powinno się dokonać zgodnie punktem 4.5.2 normy PN-S-73200.

4.2. Sprawdzenia kształtu, wymiarów, geometrii, ukształtowania powierzchni czołowej i obrzeży tablic oraz znaków powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.3 normy PN-S-73200.

4.3. Sprawdzenia geometrii wytłoczeń i pokryć barwnych znaków oraz ich rozmieszczenia na zgodność z punktami 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11 powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.4 normy PN-S-73200.

4.4. Pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku powinno się przeprowadzić metodą obiektywną, dla 3 próbek z każdej barwy, o powierzchni co najmniej 100 cm2. Próbki żółtego, niebieskiego i białego tła mogą być wycięte z dostarczonych gotowych tablic, natomiast próbki barwy niebieskiej i czerwonej muszą być specjalnie przygotowane przez producenta tablic w taki sposób, aby powierzchnia odblaskowa była wykonana identycznie jak powierzchnia niebieskiego tła i czerwonej części polskiej flagi na gotowych tablicach. Pomiar powinno się przeprowadzić dla wszystkich kątów obserwacji i oświetlenia podanych w tablicy 4, tak aby kąt oświetlenia i kąt obserwacji leżały w jednej płaszczyźnie, po przeciwnych stronach linii łączącej źródło światła ze środkiem mierzonej próbki. Rozwartość kątowa próbki nie powinna przekraczać 80'. Równomierność oświetlenia próbki w czasie pomiaru powinna być taka, aby zmiana natężenia oświetlenia na powierzchni próbki, mierzonego prostopadle do padającego światła za pomocą fotoodbiornika o powierzchni światłoczułej nie większej niż 1/10 powierzchni badanej, nie przekraczała 5%. Dla wszystkich próbek muszą być spełnione wymagania podane w punkcie 2.20. Urządzenia pomiarowe powinny zapewniać wykonanie pomiaru z błędem nie przekraczającym 10%.

4.5. Sprawdzenie jednorodności odblasku powinno się przeprowadzić dla dwóch całych tablic metodą subiektywną, przez obserwację w warunkach odbicia powrotnego z odległości min. 10 m, przy oświetleniu wiązką światła zapewniającą równomierność oświetlenia na powierzchni tablicy. W przypadku wątpliwości, w obszarze stwierdzonych różnic luminancji powinno się przeprowadzić pomiar współczynnika odblasku, przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°, przyległych fragmentów powierzchni odblaskowej o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stosunek największej do najmniejszej zmierzonej wartości nie powinien przekraczać 2.

4.6. Sprawdzenie barwy powierzchni odblaskowych powinno się przeprowadzić na próbkach przygotowanych do sprawdzenia własności odblaskowych, dla jednej próbki z każdej barwy dla warunków dziennych i dla jednej próbki białej dla warunków nocnych, a sprawdzenie barwy powierzchni nieodblaskowych znaków - dla próbek o powierzchni co najmniej 100 cm2, specjalnie przygotowanych przez producenta tablic, po jednej dla każdej barwy tylko dla warunków dziennych. Pomiar współrzędnych trójchromatycznych powinno się wykonać metodą obiektywną, kolorymetrem lub spektrofotometrem, dla wzorcowego źródła światła oraz geometrii pomiaru zgodnych z punktem 2.22 dla warunków dziennych i z punktem 2.23. dla warunków nocnych. Pomiar współczynnika luminancji należy wykonać zgodnie z normą PN-86/E-04040/05 dla wzorcowego źródła światła D65 i geometrii pomiaru 45/0, przy użyciu białej płytki wzorcowej. W przypadku braku sztucznego źródła światły D65 można posłużyć się metodą spektrofotometryczną, wyznaczając składową trójchromatyczną Y barwy.

4.7. Sprawdzenia odporności na działanie temperatury powinno się dokonać zgodnie z punktami 4.5.7 i 4.5.8 normy PN-S-73200.

4.8. Sprawdzenia odporności na oderwanie powinno się dokonać przez umieszczenie tablicy w komorze chłodniczej. Natychmiast po wyjęciu z komory powinno się wykonać próbę oderwania materiału foliowego od podłoża, np. przy użyciu noża.

4.9. Sprawdzenia przyczepności powłok lakierowych powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.14 normy PN-S-73200.

4.10. Sprawdzenia odporności na uderzenie powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.9 normy PN-S-73200.

4.11. Sprawdzenia odporności na zginanie powinno się dokonać przez zgięcie na trzpieniu umieszczonym pośrodku tablicy.

4.12. Sprawdzenia odporności na działanie wody powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.11 normy PN-S-73200.

4.13. Sprawdzenia odporności na działanie substancji chemicznych powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.15 normy PN-S-73200. Ponadto po próbie należy zmierzyć powierzchniowy współczynnik odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°. Po próbie powierzchniowy współczynnik odblasku powinien dalej spełniać określone wymagania.

4.14. Sprawdzenia odporności na działanie mgły solnej powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.16 normy PN-S-73200. Ponadto po próbie powinno się zmierzyć powierzchniowy współczynnik odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°.

4.15. Sprawdzenia odporności na działanie promieni świetlnych powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.10 normy PN-S-73200. Po próbie dla powierzchni odblaskowych powinno się przeprowadzić pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5° zgodnie z punktem 4.4 oraz pomiar barwy i współczynnika luminancji zgodnie z punktem 4.6. Dla powierzchni nieodblaskowej znaków powinno się dokonać oceny wzrokowej.

4.16. Sprawdzenia odporności na ścieranie powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.12 normy PN-S-73200. Ponadto fragment powierzchni odblaskowej tablicy o pow. 100 cm2 powinno się poddać działaniu piasku kwarcowego lub elektrokorundu o średnicy ziaren 0,1 mm ÷ 0,2 mm, padającego z wysokości 1 m pod kątem 45°. Na każdy cm2 powierzchni odblaskowej powinno przypadać co najmniej 100 g piasku lub elektrokorundu. Po piaskowaniu powinno się sprawdzić powierzchniowy współczynnik odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°. Jego spadek nie powinien być większy niż 30% wartości przed próbą.

4.17. Sprawdzenia twardości powłok powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.13 normy PN-S-73200.

4.18. Sprawdzenia czytelności znaków identyfikacji powinno się dokonać obserwując znaki w podanym w punkcie 2.17 zakresie widoczności. Powinno się również określić ich rozmieszczenie na tablicy rejestracyjnej.

rys.3

rys.4

rys.5-8

rys.9-10

rys.11

rys.12a

rys.12b

rys.12c

rys.12d

rys.13

rys.14

rys.15

rys.16

rys.17

rys.18

rys.19

rys.20

rys.21

rys.22

rys.23

rys.24

rys.25

rys.26

rys.27

rys.28

rys.29

rys.30

rys.31

rys.32

rys.33

rys.34-35

rys.36-37

rys.38

rys.39

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  7 WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ I JEJ OPIS

1.

 Opis warunków technicznych produkcji, badania i oceny nalepki kontrolnej

1.1. Nalepka kontrolna, zwana dalej "nalepką", powinna być wykonana z warstwowego laminatu powleczonego jednostronnie klejem zapewniającym bardzo dobre połączenie z wewnętrzną powierzchnią szyby samochodowej. Do czasu przyklejenia nalepki warstwa kleju powinna być przykryta folią ochronną.

1.2. Nalepka powinna być tak wykonana, aby przy jakiejkolwiek próbie oderwania jej od szyby następowało zniszczenie elementów identyfikacyjnych i tła nalepki. Dotyczy to również próby oderwania w podwyższonej i obniżonej temperaturze.

1.3. Nalepka powinna być dobrze zabezpieczona przed fałszowaniem i kopiowaniem. Zasadniczym elementem zabezpieczającym powinno być tło nalepki, wykonane w technice trójwymiarowej. Barwne elementy tła powinny zmieniać kolor pod wpływem podwyższonej temperatury w czasie próby odklejania nalepki.

1.4. Nalepka powinna swym wyglądem przypominać tablicę rejestracyjną pojazdu i zawierać te same elementy identyfikacyjne. Wygląd i główne wymiary nalepki kontrolnej przedstawiono na rysunku 1.

rys.1

Grubość kreski numeru rejestracyjnego - 2 mm.

Grubość kreski znaku "PL" - 1,5 mm.

Barwy:

- pole pod flagą narodową

- flaga polska

- pozostała część nalepki

- numer rejestracyjny

- znak "PL"

- niebieskie trójwymiarowe

- biało-czerwona trójwymiarowa

- biała trójwymiarowa

- czarny gładki

- biały gładki

2.

 Szczegółowy opis (warunki)

2.1. Nalepka obserwowana w rozproszonym świetle dziennym powinna dawać efekt trójwymiarowości, poza znakiem "PL" i numerem rejestracyjnym.

2.2. Barwy nalepki: niebieska - pola pod flagą polską i czerwona - flagi polskiej, powinny odcieniem odpowiadać barwom tablicy rejestracyjnej. Barwa biała powierzchni gładkich powinna być wyraźnie jaśniejsza od barwy białej powierzchni trójwymiarowych.

2.3. Nalepka powinna być odporna na działanie:

1) podwyższonej temperatury zgodnie z wymaganiami punktu 2.13 normy PN-S-73200,

2) zmiennych temperatur zgodnie z wymaganiami punktu 2.14 normy PN-S-73200.

2.4. Nalepka powinna mieć taką odporność na oderwanie, aby materiał foliowy nalepki poddany działaniu temperatur -30°C ± 2°C i +65°C ± 2°C przez 1 godzinę, natychmiast po wyjęciu z komory termicznej, nie powinien dać się oderwać od podłoża bez zniszczenia.

2.5. Nalepka powinna mieć odporność na działanie wody zgodnie z wymaganiami punktu 2.17 normy PN-S-73200.

2.6. Nalepka powinna mieć odporność na działanie substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami punktu 2.21 normy PN-S-73200.

2.7. Nalepka powinna mieć odporność na działanie promieni świetlnych. Po poddaniu strony czołowej nalepki działaniu promieni świetlnych zgodnie z punktem 2.16 normy PN-S-73200, barwa niebieska i czerwona nie powinny ulec wyraźnemu spłowieniu, a powierzchnia biała wyraźnej zmianie. Nie powinien również zniknąć bądź ulec zmniejszeniu efekt trójwymiarowości.

3.

 Zasady badania nalepki

3.1. Sprawdzenia efektu trójwymiarowości powinno się dokonać wzrokowo, obserwując nalepkę w rozproszonym świetle dziennym. Efekt powinien być wyraźnie widoczny dla kierunków obserwacji zawartych w kącie bryłowym ograniczonym tworzącą, opartą na obrysie nalepki i odchyloną na zewnątrz o odpowiedni kąt.

3.2. Sprawdzenia barw nalepki powinno się dokonać wzrokowo przez porównanie ich odcieni z tablicą rejestracyjną w warunkach rozproszonego światła dziennego.

3.3. Sprawdzenia odporności na działanie temperatury powinno się dokonać zgodnie z punktami 4.5.7 i 4.5.8 normy PN-S-73200. Nalepki poddane próbie powinny być przyklejone do podłoża szklanego.

3.4. Sprawdzenia odporności na oderwanie od podłoża szklanego powinno się dokonać wzrokowo. Nalepkę przyklejoną do płytki szklanej powinno się umieścić w komorze termicznej i natychmiast po wyjęciu z komory wykonać próbę oderwania materiału foliowego od podłoża, np. za pomocą noża.

3.5. Sprawdzenia odporności na działanie wody powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.11 normy PN-S-73200.

3.6. Sprawdzenia odporności na działanie substancji chemicznych powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.15 normy PN-S-73200.

3.7. Sprawdzenia odporności na działanie promieni świetlnych powinno się dokonać zgodnie z punktem 4.5.10 normy PN-S-73200.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  8 WZORY OZNACZEŃ POJAZDÓW I ICH OPIS

1 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
8 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.159.1052) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.