Art. 45. - [Czynności podlegające opłatom] - Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  45.  [Czynności podlegające opłatom]
1. 
Opłatę pobiera się za dokonanie oceny:
1)
wniosku o rejestrację, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3;
2)
zastrzeżenia do wniosku o rejestrację;
3)
wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji;
4)
sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
3. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
4. 
Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o rejestrację, zastrzeżenia do wniosku o rejestrację, wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji oraz sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.