Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 stycznia 1920 r.
w przedmiocie rejestracji i kontroli fabryk maszyn do wyrobu gilz papierosowych na obszarze byłej okupacji niemieckiej.

Na podstawie § 14 rozporządzenia generał-gubernatorstwa warszawskiego z dnia 16 lutego 1917 r. Nr 271 (Dz. Rozp. № 66) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Każdy właściciel nowo powstającej lub już istniejącej na obszarze b. okupacji niemieckiej fabryki maszyn do wyrobu gilz papierosowych obowiązany jest zgłosić swą fabrykę przynależnemu "Kierownictwu okręgu kontrolnego Straży skarbowej" ze wskazaniem dokładnego adresu fabryki i ilości posiadanych na składzie maszyn do wyrobu gilz. Zgłoszenie to wniesione być ma co do fabryk nowo powstających jeszcze przed ich uruchomieniem, zaś co do fabryk już istniejących w terminie dni 14, licząc od dnia ogłoszenia tego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej a to pisemnie w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie właścicielowi fabryki po opatrzeniu potwierdzeniem odbioru zwrócony.

Art.  2.

W ten sam sposób donieść ma fabrykant o wykończeniu każdej nowej maszyny do wyrobu gilz oraz o dniu nastąpić mającego regulowania (wypróbowania) tej maszyny. Regulowanie to winno się odbywać w obecności delegowanego przez Kierownictwo okręgu Kontrolnego funkcjonarjusza Straży Skarbowej, poczem wyrobione przy regulowaniu gilzy zostaną zniszczone a maszyna wzięta zostanie pod urzędowe zamknięcie na tak długo, dopóki nie zostanie sprzedana. Z czynności tych spisany będzie protokuł celem przedłożenia tegoż Kierownictwu okręgu kontrolnego.

Art.  3.

W ten sam sposób (pisemnie w dwóch egzemplarzach) donieść ma fabryka o dokonanej sprzedaży każdej maszyny ze wskazaniem numeru maszyny oraz nazwiska i dokładnego adresu nabywcy.

Art.  4.

Wyrabiane we wzmiankowanych fabrykach maszyny winny być zaopatrzone tak w firmę fabryki, jak również w kolejne numery.

Art.  5.

W fabrykach tych winny być prowadzone księgi przychodu i rozchodu maszyn tak, by można każdej chwili wyprowadzić i sprawdzić zapas maszyn do wyrobu gilz.

Art.  6.

Ma podstawie zgłoszeń, o jakich mowa w punkcie 1 - ym, sporządzi Kierownictwo okręgu kontrolnego wykaz fabrykantów maszyn do wyrobu gilz w dwóch egzemplarzach, z których jeden zachowają dla swego użytku, zaś drugi przedłoży Inspektoratowi względnie (w Warszawie i Łodzi) Zarządowi Skarbowemu, a te sporządzą znów sumaryczne wykazy tych fabryk na obszarze swej działalności, również w dwóch egzemplarzach, z których jeden zachowają dla swego użytku, a drugi przedłożą Ministerstwu Skarbu w terminie 6 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia tego rozporządzenia. Wykazy te mają być uzupełnione w miarę zgłoszeń, o jakich mowa w ustępie 2 i 3 tego rozporządzenia.

Art.  7.

Niestosowanie się do postanowień tego rozporządzenia karane będzie grzywną do wysokości 300 marek.