§ 8. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  8. 
1. 
Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Ocenie podlega w szczególności przedłożona i zaprezentowana przez kandydata koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty.
2. 
Członkowie komisji konkursowej mogą zadawać kandydatom pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji, o której mowa w ust. 1, oraz znajomości prawa oświatowego.
3. 
Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty w głosowaniu tajnym.
4. 
Członkowie komisji konkursowej głosują na kartach do głosowania, na których są umieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska wszystkich kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje wyboru jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak "x".
5. 
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli kandydat uzyskał w głosowaniu zwykłą większość oddanych głosów.
6. 
W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości oddanych głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów.
7. 
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej turze głosowania jeden z kandydatów uzyskał zwykłą większość oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.