Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, zwanego dalej "konkursem", wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania.
1. 
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego.
2. 
Ogłoszenie o konkursie może być również zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
3. 
Termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko kuratora oświaty, zwane dalej "kandydatami", nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w sposób określony w ust. 1 i 2.
4. 
Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1)
pierwszy etap - obejmuje formalną ocenę zgłoszonych ofert;
2)
drugi etap - obejmuje merytoryczną ocenę kandydatów.
1. 
Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez wojewodę spośród członków tej komisji.
2. 
Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
1. 
Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert przez kandydatów, określonego w ogłoszeniu o konkursie.
2. 
Przewodniczący komisji konkursowej ustala termin albo terminy i miejsce posiedzenia komisji konkursowej, o czym powiadamia na piśmie członków tej komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
1. 
Komisja konkursowa obraduje podczas posiedzenia, na którym:
1)
ustala spełnienie przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;
2)
dopuszcza kandydatów spełniających wymagania formalne do drugiego etapu konkursu;
3)
przeprowadza rozmowy z kandydatami w celu dokonania oceny merytorycznej kandydatów;
4)
wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.
3. 
Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
4. 
Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
1. 
Na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów komisja konkursowa rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia ich do drugiego etapu konkursu. Komisja konkursowa ocenia, czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
2. 
Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci, którzy złożyli takie oferty, nie są dopuszczeni do drugiego etapu konkursu.
3. 
Rozstrzygnięcie komisji konkursowej o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne.
4. 
Przewodniczący komisji konkursowej ustnie informuje kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu i przyczynach niedopuszczenia, bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu konkursu.
5. 
Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do drugiego etapu konkursu, może, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji konkursowej informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do drugiego etapu konkursu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
1. 
Komisja konkursowa dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Ocenie podlega w szczególności przedłożona i zaprezentowana przez kandydata koncepcja realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty.
2. 
Członkowie komisji konkursowej mogą zadawać kandydatom pytania dotyczące w szczególności zaprezentowanej koncepcji, o której mowa w ust. 1, oraz znajomości prawa oświatowego.
3. 
Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko kuratora oświaty w głosowaniu tajnym.
4. 
Członkowie komisji konkursowej głosują na kartach do głosowania, na których są umieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska wszystkich kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje wyboru jednego kandydata, stawiając przy jego nazwisku znak "x".
5. 
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli kandydat uzyskał w głosowaniu zwykłą większość oddanych głosów.
6. 
W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości oddanych głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów.
7. 
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej turze głosowania jeden z kandydatów uzyskał zwykłą większość oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej.
Z prac komisji konkursowej i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie tej komisji obecni na posiedzeniu.
1. 
O wynikach konkursu przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz właściwego wojewodę.
2. 
Informację o wynikach konkursu zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego.
1. 
Wojewoda unieważnia konkurs w przypadku stwierdzenia:
1)
nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2)
naruszenia tajności głosowania;
3)
niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej lub powiadomienia z naruszeniem § 5 ust. 2 o terminie lub miejscu posiedzenia komisji konkursowej;
4)
przeprowadzenia przez komisję konkursową konkursu bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;
5)
innych nieprawidłowości w trakcie konkursu, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także kandydatów, którzy uczestniczyli w konkursie, o przyczynach jego unieważnienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wojewoda .................................................................................................. ogłasza konkurs na stanowisko Kuratora Oświaty.

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także

organizacji i zarządzania kuratorium oświaty;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) wymagane wykształcenie,

b) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - w przypadku gdy ich posiadanie nie wynika z dokumentu

potwierdzającego wymagane wykształcenie,

c) znajomość języka polskiego - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,

d) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu

lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia),

e) dodatkowe kompetencje przydatne na stanowisku kierowniczym;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierow-

niczym, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kan-

dydatów,

b) aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

c) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) oświadczenia, że kandydat:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920),

e) nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138),

f) wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948),

g) dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 i 1948) - dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

3. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko kuratora oświaty", należy:

1) złożyć w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w ..................................... lub

2) przesłać pocztą na adres:

Urząd Wojewódzki w ....................................................

ul. ....................................................................................

.........................................................................................

(kod i nazwa miasta)

4. Oferty należy złożyć w terminie ................ dni od dnia ukazania się ogłoszenia. O złożeniu oferty w terminie decy-

duje data dostarczenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2129), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010).