§ 2. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  2. 
1. 
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego.
2. 
Ogłoszenie o konkursie może być również zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub dzienniku o zasięgu wojewódzkim.
3. 
Termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko kuratora oświaty, zwane dalej "kandydatami", nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w sposób określony w ust. 1 i 2.
4. 
Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.