§ 11. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  11. 
1. 
Wojewoda unieważnia konkurs w przypadku stwierdzenia:
1)
nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2)
naruszenia tajności głosowania;
3)
niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej lub powiadomienia z naruszeniem § 5 ust. 2 o terminie lub miejscu posiedzenia komisji konkursowej;
4)
przeprowadzenia przez komisję konkursową konkursu bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;
5)
innych nieprawidłowości w trakcie konkursu, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także kandydatów, którzy uczestniczyli w konkursie, o przyczynach jego unieważnienia.