§ 10. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  10. 
1. 
O wynikach konkursu przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz właściwego wojewodę.
2. 
Informację o wynikach konkursu zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu wojewódzkiego.