§ 3. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  3.
1.
Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu na zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", w tym:
1)
przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc wspólnotową, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, zwaną dalej "pomocą", i kontrole na miejscu;
2)
nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009;
3)
gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 288/2009;
4)
przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego monitorowania realizacji programu i kontroli na miejscu oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej.
2.
Kary administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są nakładane, w drodze decyzji, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji i egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.