Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole", zwanego dalej "programem", ustanowionego zgodnie z art. 103ga rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).
Program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej "szkołami podstawowymi", w roku szkolnym 2010/2011 jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewki, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej "owocami i warzywami", w okresie od dnia:
1)
18 października 2010 r. do dnia 11 lutego 2011 r.;
2)
31 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.
1.
Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu na zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", w tym:
1)
przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc wspólnotową, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, zwaną dalej "pomocą", i kontrole na miejscu;
2)
nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009;
3)
gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia nr 288/2009;
4)
przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego monitorowania realizacji programu i kontroli na miejscu oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej.
2.
Kary administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są nakładane, w drodze decyzji, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji i egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania określone w rozporządzeniu nr 288/2009, w drodze decyzji:
1)
zatwierdza podmioty, którym może być przyznana pomoc, zawiesza lub cofa takie zatwierdzenie;
2)
przyznaje pomoc.
O zatwierdzenie, o którym mowa w § 4 pkt 1, zwane dalej "zatwierdzeniem", mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a i c-e rozporządzenia nr 288/2009, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 288/2009, uznaje się jedynie szkoły podstawowe.
1.
Wniosek o zatwierdzenie:
1)
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia nr 288/2009, zwane dalej "dostawcami", składają w terminie do dnia:
a)
13 sierpnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
szkoły podstawowe składają w terminie do dnia:
a)
10 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2.
W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zatwierdzenie w celu udostępniania owoców i warzyw w obu okresach, o których mowa w § 2, wniosek o zatwierdzenie składa w terminie określonym w ust. 1:
1)
pkt 1 lit. a - w przypadku dostawców;
2)
pkt 2 lit. a - w przypadku szkół podstawowych.
3.
Do wniosku o zatwierdzenie, oprócz zobowiązań i oświadczeń wymaganych na podstawie art. 7 i 8 rozporządzenia nr 288/2009:
1)
dostawcy dołączają oświadczenie zawierające zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu;
2)
szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające:
a)
zobowiązanie do:
prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem owoców i warzyw w ramach programu,
zakupu owoców i warzyw oraz udostępniania ich dzieciom zgodnie z zasadami określonymi w programie,
realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, przewidzianych w programie,
przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu,
b)
określenie:
liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej,
okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej oraz liczbę i skład porcji owoców i warzyw w odniesieniu do sposobów udostępniania tych owoców i warzyw, o których mowa w § 10 ust. 1.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
5.
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a tiret czwarte, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.
1.
Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, jeżeli zgłoszą do oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, zamiar takiego uczestnictwa w terminie do dnia:
1)
10 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
12 listopada 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2.
Szkoły podstawowe zamierzające uczestniczyć w programie zgodnie z ust. 1, w obu okresach, o których mowa w § 2, zgłaszają zamiar uczestnictwa w programie w terminie określonym w ust. 1 pkt 1.
3.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie zawierające zobowiązanie do:
1)
realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009;
2)
przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
5.
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są przekazywane Agencji na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.
Agencja umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej:
1)
listę szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, zawierającą w szczególności ich nazwę, siedzibę i adres, w terminie do dnia:
a)
22 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
8 grudnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, w terminie do dnia:
a)
22 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
22 grudnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
1.
Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu ich udostępnienia dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności określenie:
1)
liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;
2)
okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej oraz liczbę i skład porcji owoców i warzyw w odniesieniu do sposobów udostępniania tych owoców i warzyw, o których mowa w § 10 ust. 1.
3.
Szkoła podstawowa umieszczona na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, zawiera umowę określoną w ust. 1 wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie.
4.
Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
1.
Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, z tym że jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę określoną w § 9 ust. 1, wynosi:
1)
co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 167 657 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 20;
2)
co najmniej 50 %, lecz mniej niż 66 % liczby określonej w pkt 1, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 30;
3)
mniej niż 50 % liczby określonej w pkt 1, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 40.
2.
Agencja umieszcza, na stronie internetowej przez nią administrowanej, informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie, w terminie do dnia:
1)
14 października 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
27 stycznia 2011 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana na podstawie danych zawartych w:
1)
umowie określonej w § 9 ust. 1, której kopię dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia:
a)
6 października 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
17 stycznia 2011 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.
1.
Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępnienia owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze.
2.
Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 288/2009, zawiera także wysokość pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
3.
Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, dołącza dokumenty potwierdzające odbiór dostarczonych owoców i warzyw za okres, którego dotyczy wniosek, wystawione przez szkołę podstawową, z którą zawarł umowę określoną w § 9 ust. 1.
1. 1
Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej:
1)
1,03 zł - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
2)
1,10 zł - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2

- oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom na podstawie umowy określonej w § 9 ust. 1 albo oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

2.
Jeżeli niektóre owoce lub warzywa nie znalazły się w składzie żadnej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.
Pomoc przyznaje się i wypłaca w terminie określonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

ZAŁĄCZNIK  2

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Grupa "owoce lub przetwory owocowe" obejmuje: jabłko (ok. 150 g), gruszkę (ok. 150 g), truskawki (ok. 100 g), sok owocowy (0,2-0,33 l).

2. Grupa "warzywa lub przetwory warzywne" obejmuje: marchew (ok. 60 g), paprykę słodką (ok. 60 g), rzodkiewki (ok. 60 g), sok warzywny lub owocowo-warzywny (0,2-0,33 l).

3. Porcje są udostępniane dzieciom w 10 wybranych tygodniach w okresach, o których mowa w § 2.

4. Porcja składa się z jednego produktu objętego grupą "owoce lub przetwory owocowe" oraz jednego produktu objętego grupą "warzywa lub przetwory warzywne".

5. W danym okresie udostępniania, w ramach porcji znajdują się wszystkie owoce i warzywa wymienione w ust. 1 i 2, z wyłączeniem truskawek, które udostępnia się tylko w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2. Porcje udostępniane w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, mogą nie obejmować papryki słodkiej.

6. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

7. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się zgodnie ze sposobem określonym w § 10 ust. 1 pkt 1, w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 2 porcje.

8. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się zgodnie ze sposobem określonym w § 10 ust. 1 pkt 2, w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 3 porcje.

9. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się zgodnie ze sposobem określonym w § 10 ust. 1 pkt 3, w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 4 porcje.

10. Soków owocowych nie udostępnia się w ramach tej samej porcji co soki warzywne lub owocowo-warzywne.

11. Udostępniane dzieciom produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

12. Jabłka i gruszki udostępnia się dzieciom w całości.

13. Jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki i paprykę słodką podaje się w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

14. Jeżeli truskawki, marchew, rzodkiewki i paprykę słodką podaje się w częściach, części te są uzyskane z owoców lub warzyw wystarczająco rozwiniętych i dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia, powodujących, że te owoce lub warzywa są niezdatne do spożycia.

15. Zamiast jednolitych warzyw, tj. marchwi, rzodkiewek i papryki słodkiej, można udostępniać mieszanki tych warzyw, złożone z dwóch lub trzech ich rodzajów, o wadze ok. 60 g.

16. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 113a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).

1 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2011 r. (Dz.U.11.57.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2011 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 marca 2011 r. (Dz.U.11.57.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2011 r.