Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.22.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 czerwca 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że niżej wymienione państwa złożyły w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego swoje dokumenty ratyfikacyjne następujących protokołów dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212):
A. Protokoły przyjęte w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. dotyczące poprawek do art. 45, 48, 49 i 61 Konwencji (Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137)

Jamajka dnia 18 października 1963 r.

B. Protokół przyjęty w Montrealu dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczący poprawki do art. 50 Konwencji (Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137)

Jamajka dnia 18 października 1963 r.

Argentyna dnia 19 listopada 1963 r.

Kostaryka dnia 9 stycznia 1964 r.

Peru dnia 12 marca 1964 r.