Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 lutego 1973 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 25 Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, sporządzonej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., oraz zgodnie z postanowieniami końcowymi Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., został złożony Rządowi Szwajcarskiemu dnia 25 lutego 1971 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wyżej wymienionych aktów międzynarodowych.
Dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zawiera zastrzeżenie przewidziane w artykule 1 § 2 Konwencji dodatkowej.

W stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz dla niżej wymienionych państw Konwencja dodatkowa weszła w życie dnia 1 stycznia 1973 r., Protokół A wszedł w życie dnia 1 stycznia 1972 r., a Protokół B - dnia 1 lipca 1972 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej Konwencji dodatkowej oraz Protokołu B składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Czechosłowacja dnia 14 listopada 1966 r.,

Dania dnia 23 lutego 1967 r.,

Holandia dnia 9 maja 1967 r.,

Jugosławia dnia 17 lipca 1967 r.,

Hiszpania dnia 4 sierpnia 1967 r.,

Liechtenstein dnia 5 października 1967 r.,

Francja dnia 8 lutego 1968 r.,

Belgia dnia 14 października 1968 r.,

Syria do Konwencji dodatkowej dnia 9 grudnia 1968 r.,

do Protokołu B dnia 10 stycznia 1972 r.,

Szwajcaria dnia 21 stycznia 1969 r.,

Irak dnia 2 czerwca 1969 r.,

Austria dnia 2 lipca 1969 r.,

Algieria dnia 30 października 1969 r.,

Luksemburg dnia 20 maja 1970 r.,

Turcja dnia 17 lipca 1970 r.,

Finlandia dnia 28 sierpnia 1970 r.,

Norwegia dnia 16 sierpnia 1971 r.,

Portugalia dnia 20 października 1971 r.,

Bułgaria dnia 21 października 1971 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 17 listopada 1972 r.

Podaje się również do wiadomości, iż następujące państwa złożyły zastrzeżenie przewidziane w artykule 1 § 2 Konwencji dodatkowej: Austria, Bułgaria, Dania, Finlandia, Irak, Norwegia, Portugalia i Czechosłowacja.

Ponadto podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami Protokołu A składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Szwecja dnia 18 lipca 1966 r.,

Czechosłowacja dnia 14 listopada 1966 r.,

Dania dnia 23 lutego 1967 r.,

Holandia dnia 9 maja 1967 r.,

Jugosławia dnia 17 lipca 1967 r.,

Hiszpania dnia 4 sierpnia 1967 r.,

Liechtenstein dnia 5 października 1967 r.,

Francja dnia 11 marca 1968 r.,

Węgry dnia 19 marca 1968 r.,

Belgia dnia 14 października 1968 r.,

Syria dnia 9 grudnia 1968 r.,

Szwajcaria dnia 21 stycznia 1969 r.,

Irak dnia 2 czerwca 1969 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Brytanii i Północnej Irlandii dnia 10 czerwca 1969 r.,

Austria dnia 2 lipca 1969 r.,

Luksemburg dnia 20 maja 1970 r.,

Finlandia dnia 30 grudnia 1970 r.,

Turcja dnia 5 maja 1971 r.,

Norwegia dnia 16 sierpnia 1971 r.,

Portugalia dnia 20 października 1971 r.,

Bułgaria dnia 21 października 1971 r.