Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 października 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. na siódmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 63, poz. 576), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 30 czerwca 1969 r. ratyfikację tej konwencji przez Górną Woltę.
Zgodnie z artykułem 6 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Górnej Wolty dnia 30 czerwca 1969 r.

Jednocześnie podaje się, że Jemen Południowy stając się dnia 14 kwietnia 1969 r. członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy uznał się za związany nadal postanowieniami powyższej konwencji odnośnie do części jego terytorium, to znaczy Adenu, na które to terytorium Wielka Brytania rozciągnęła stosowanie postanowień tej konwencji uprzednio. Konwencja ta pozostaje więc w mocy w stosunku do Adenu od dnia 14 kwietnia 1969 r.