Ratyfikacja porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republiki Rad z dnia 1 grudnia 1934 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.26.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1935 r.

USTAWA
z dnia 26 marca 1935 r.
w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 1 grudnia 1934 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 1 grudnia 1934 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego porozumienia - Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.