ZSRR-Polska. Porozumienie celne. Warszawa.1934.12.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.53.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1934 r.

POROZUMIENIE CELNE
między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Warszawie dnia 1 grudnia 1934 r.

(Ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r. - Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 189).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku podpisane zostało w Warszawie między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad porozumienie celne o następującem brzmieniu dosłownem:

P. III. 59/Sow./12. Warszawa, dn. 1 grudnia 1934 r.

Panie Ambasadorze,

W związku z mającemi się dokonać obrotami handlowemi między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, co stanowi przedmiot rozmów między Przedstawicielami obu Rządów, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje na czas do dnia 31 grudnia 1935 r. zniżki celne udzielone na czas do dnia 31 grudnia 1934 r. dla towarów pochodzenia sowieckiego, przywożonych z terytorjum Związku Socjalistycznych Republik Rad, według listy dołączonej do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr. P. III. 59/Sow./3 z dn. 22 czerwca 1934 r. oraz potwierdzonej przez Ambasadę Związku Socjalistycznych Republik Rad w nocie z tejże daty.

Do towarów nieobjętych tą listą stosowane będą również do dnia 31 grudnia 1935 r. stawki celne, przewidziane w drugiej kolumnie polskiej taryfy celnej.

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mego bardzo wysokiego szacunku.

Beck

DO

PANA JAKÓBA DAWTIANA

AMBASADORA ZWIĄZKU

SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RAD

W WARSZAWIE.

Przekład.

Warszawa, dn. 1 grudnia 1934 r.

AMBASADA

ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH

REPUBLIK RAD

W POLSCE

Panie Ministrze,

Niniejszem mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie od Pana poniższej noty 2, dnia 1 grudnia 1934 r. Nr. P. III. 59/Sow./12 w sprawie zniżek celnych przyznanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na czas do 31 grudnia 1935 roku dla towarów sowieckiego pochodzenia, przywożonych z terytorjum Związku Socjalistycznych Republik Rad, a wymienionych w wykazie załączonym do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr. P. III. 59/Sow./3 z dnia 22 czerwca 1934 roku i potwierdzonych przez Pełnomocne Przedstawicielstwo Związku Socjalistycznych Republik Rad w nocie z tejże daty.

"W związku z dokonać mającemi się obrotami handlowemi między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, co stanowi przedmiot rozmów między Przedstawicielami obu Rządów, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje na czas do dnia 31 grudnia 1935 roku zniżki celne udzielone na czas do dnia 31 grudnia 1934 r. dla towarów pochodzenia sowieckiego, przywożonych z terytorjum Związku Socjalistycznych Republik Rad, według listy dołączonej do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr. P. III. 59/Sow./3 z dn. 22 czerwca 1934 r. oraz potwierdzonej przez Ambasadę Związku Socjalistycznych Republik Rad w nocie z tejże daty.

Do towarów nieobjętych tą listą stosowane będą również do dnia 31 grudnia 1935 r. stawki celne, przewidziane w drugiej kolumnie polskiej taryfy celnej."

Proszę przyjąć, Panie Ministrze, zapewnienia mego najgłębszego dla Pana szacunku.

J. Dawtian

DO

PANA JÓZEFA BECKA

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH R. P.

W WARSZAWIE

Zaznajomiwszy się z powyższem porozumieniem celnem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z postanowień w niem zawartych; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie wykonywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 24 kwietnia 1935 r.