Rady zatrudnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.224.2281

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie rad zatrudnienia

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad.
Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, zwane dalej "radami zatrudnienia", wybierają spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.
1.
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zatrudnienia następuje w głosowaniu jawnym.
2.
Kandydatury są wysuwane przez członków rady zatrudnienia i następnie poddawane pod głosowanie.
3.
Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady zatrudnienia.
4.
Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady zatrudnienia co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole posiedzenia rady.
1.
Pracami rady zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2.
Przewodniczący rady zatrudnienia w szczególności:
1)
ustala przedmiot i termin obrad rady;
2)
przewodniczy obradom rady;
3)
reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
4)
zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5)
inicjuje i organizuje prace rady.
1.
Na posiedzenie rady zatrudnienia, na którym będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie.
2.
Na wniosek organizacji społecznych, w szczególności organizacji bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniu rady zatrudnienia, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te są powiadamiane o terminie i przedmiocie posiedzenia rady zatrudnienia.
3.
Organizacje, o których mowa w ust. 2, w porozumieniu z przewodniczącym rady zatrudnienia mogą delegować na posiedzenie rady zatrudnienia swoich przedstawicieli, w celu prezentacji stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.
1.
Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2.
Posiedzenie rady zatrudnienia zwołuje odpowiednio w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, zwanym dalej "ministrem", marszałkiem województwa albo starostą przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady zatrudnienia.
3.
Posiedzenie rady zatrudnienia może być zwołane odpowiednio na wniosek ministra, marszałka województwa albo starosty.
4.
Przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wyznacza termin posiedzenia rady zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
1.
Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.
2.
Uchwały w sprawach opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady zatrudnienia.
3.
Głosowania rady zatrudnienia są jawne.
4.
Na umotywowany wniosek członka rady zatrudnienia przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1.
Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy.
2.
Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę - w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji.
1.
Szkolenia członków rady zatrudnienia są finansowane na podstawie faktury i zestawienia zawierającego w szczególności:
1)
ilość uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
2)
opłatę jednostkową za szkolenie członka rady zatrudnienia przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.
2.
Faktura jest wystawiana na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do niej zestawieniu.
Przekazanie instytucji szkoleniowej środków finansowych odpowiednio przez ministra, marszałka województwa albo starostę następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 10, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w umowie o organizację szkolenia.
1.
Techniczną obsługę Naczelnej Rady Zatrudnienia zapewnia właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra.
2.
Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia (Dz. U. Nr 38, poz.188 oraz z 1998 r. Nr 166, poz. 1239), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).