Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie rad rynku pracy

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organizację i tryb działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad.
1.
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady rynku pracy następuje w głosowaniu jawnym.
2.
Kandydatury na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego są zgłaszane przez członków rady rynku pracy i następnie poddawane pod głosowanie.
3.
Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady rynku pracy.
4.
Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady rynku pracy co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole z posiedzenia rady.
1.
Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 2. Przewodniczący rady rynku pracy w szczególności:
1)
ustala przedmiot i termin obrad rady;
2)
przewodniczy obradom rady;
3)
reprezentuje radę w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
4)
zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5)
inicjuje i organizuje prace rady.
1.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady rynku pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy.
2.
Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.
1.
Rada rynku pracy wyraża swoją opinię, w sprawach należących do zakresu swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady, z zastrzeżeniem § 6.
2.
Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.
3.
Głosowania rady rynku pracy są jawne.
4.
Na umotywowany wniosek członka rady rynku pracy przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Rada Rynku Pracy w formie uchwały:
1)
opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
2)
opiniuje wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i plan ich wydatkowania;
3)
decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z przyjętymi przez Radę dodatkowymi priorytetami w układzie branżowym i regionalnym.
1.
Szkolenia członków rady rynku pracy są finansowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starostę na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego oraz zestawienia, zawierającego w szczególności:
1)
liczbę uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
2)
kwotę opłaty jednostkowej za szkolenie członka rady rynku pracy przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.
2.
Faktura lub równoważny dokument księgowy są wystawiane na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do nich zestawieniu.
Przekazanie instytucji szkoleniowej środków finansowych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa albo starostę następuje w terminie i w sposób wynikający z umowy o organizację szkolenia.
1.
Techniczną obsługę Rady Rynku Pracy zapewnia właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy.
2.
Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady rynku pracy zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r. 2
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).