§ 6. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  6.
Rada Rynku Pracy w formie uchwały:
1)
opiniuje przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
2)
opiniuje wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i plan ich wydatkowania;
3)
decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z przyjętymi przez Radę dodatkowymi priorytetami w układzie branżowym i regionalnym.