§ 5. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  5.
1.
Rada rynku pracy wyraża swoją opinię, w sprawach należących do zakresu swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady, z zastrzeżeniem § 6.
2.
Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.
3.
Głosowania rady rynku pracy są jawne.
4.
Na umotywowany wniosek członka rady rynku pracy przewodniczący zarządza głosowanie tajne.