§ 3. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  3.
1.
Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 2. Przewodniczący rady rynku pracy w szczególności:
1)
ustala przedmiot i termin obrad rady;
2)
przewodniczy obradom rady;
3)
reprezentuje radę w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
4)
zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5)
inicjuje i organizuje prace rady.