§ 2. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  2.
1.
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady rynku pracy następuje w głosowaniu jawnym.
2.
Kandydatury na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego są zgłaszane przez członków rady rynku pracy i następnie poddawane pod głosowanie.
3.
Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady rynku pracy.
4.
Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady rynku pracy co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole z posiedzenia rady.