§ 10. - Rady rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.630

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2014 r.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).