§ 7. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  7. 
1. 
W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2. 
Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w sposób określony w § 3-5.
3. 
W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym, a także umieszcza na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o rozpoczęciu procedury uzupełnienia składu Rady.
4. 
Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Rady.