§ 6. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  6. 
1. 
W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w dzienniku o zasięgu krajowym, a także umieszcza na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.
2. 
Ogłoszenie zawiera:
1)
zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2)
informację o treści zgłoszenia;
3)
termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
2)
wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
3)
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
4)
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
5)
oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
4. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez organizację pozarządową, której przedstawicielem jest kandydat na członka Rady, a także związek i porozumienie organizacji pozarządowych oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, którego przedstawicielem jest kandydat na członka Rady.