§ 13. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  13. 
1. 
W skład zespołów problemowych wchodzą, będący członkami Rady, przedstawiciele:
1)
organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
2)
organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. 
Posiedzeniu zespołu problemowego przewodniczy jego przewodniczący, którym jest członek Rady wybrany przez członków zespołu problemowego.