§ 11. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  11. 
1. 
Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków Rady:
1)
przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
2)
przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, wybrany przez członków Rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. 
Do zadań współprzewodniczących Rady należy w szczególności:
1)
przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2)
organizowanie prac Rady;
3)
ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4)
reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5)
występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.