§ 10. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  10. 
1. 
Rada obraduje na posiedzeniach.
2. 
Uchwały Rady na posiedzeniach są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. 
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prezentują stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie.
4. 
Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5. 
Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w sposób obiegowy.
6. 
Tryb podejmowania uchwał w sposób obiegowy określa regulamin Rady.