§ 1. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2052

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą";
2)
organizację i tryb działania Rady;
3)
zasady uczestnictwa w pracach Rady przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", niereprezentowanych w Radzie.