Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  12. 
1.  Zgłoszenia kandydatów są składane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.