Art. 29. - [Nadzór specjalistyczny nad podmiotami leczniczymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w dziedzinie krwiolecznictwa] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.318 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.
Art.  29.  [Nadzór specjalistyczny nad podmiotami leczniczymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w dziedzinie krwiolecznictwa]
1. 
Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, w celu wykonywania nadzoru specjalistycznego, dokonują kontroli i oceny działalności podmiotu leczniczego oraz innego podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie:
1)
czynności i badań związanych z przetaczaniem krwi i jej składników;
2)
badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa.
2. 
Jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, o których mowa w ust. 1, udostępnia się dokumentację medyczną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru.
3. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta, któremu przetoczono krew lub jej składniki, dyrektor Instytutu może zlecić przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności w sposób zdalny, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.