[Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa] - Art. 26. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  26.  [Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa]
1. 
Tworzy się Krajową Radę do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jako organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego do spraw zdrowia, zwaną dalej "Radą".
2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
ocena działalności publicznej służby krwi oraz opiniowanie zamierzeń i programów rozwoju w tym zakresie;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje członków Rady spośród specjalistów z różnych dziedzin medycyny i innych dziedzin nauki, przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Instytutu, regionalnych centrów, Wojskowego Centrum, Centrum MSWiA oraz Polskiego Czerwonego Krzyża i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
4. 
Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje Radzie statut określający czas trwania kadencji, szczegółowy zakres, organizację i tryb działania oraz ustala zasady finansowania prac Rady.