[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
organizację i zadania publicznej służby krwi;
2)
zasady:
a)
oddawania oraz pobierania krwi i jej składników w celach określonych w ustawie,
b)
badania i preparatyki pobranej krwi i jej składników,
c)
zapewnienia jakości pobranej krwi i jej składników,
d)
czuwania nad bezpieczeństwem krwi i jej składników,
e)
przechowywania, wydawania, zbywania oraz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi i jej składników;
3)
organizację krwiolecznictwa.