Rozdział 8 - Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  8

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia

§  18. 
Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego, w tym koszty lekarstw, pokrywa się na wniosek kierownika OPPS złożony do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku załącza się fakturę.
§  19. 
1. 
Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się na podstawie wniosku złożonego przez opiekuna tego psa, do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku załącza się fakturę.
2. 
Koszty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się niezwłocznie po zatwierdzeniu faktury przez Komendanta SOP lub osobę przez niego upoważnioną.