Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie psów służbowych w Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 245l ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego;
2)
tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia;
3)
tryb wycofywania z użycia psa służbowego;
4)
sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia;
5)
sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia;
6)
tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia;
7)
tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia;
8)
sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia;
9)
tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwanej dalej "organizacją społeczną";
10)
wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
kierownik logistyki - kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw zabezpieczenia logistycznego;
2)
kierownik OPPS - funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa sprawującego nadzór nad psami służbowymi oraz funkcjonowaniem OPPS;
3)
kierownik rozpoznania - kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego;
4)
lekarz weterynarii - osobę posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
5)
OPPS - obiekt przewodników psów służbowych;
6)
ustawa - ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
7)
zastępca Komendanta SOP - zastępcę Komendanta Służby Ochrony Państwa właściwego do spraw logistyki.

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego

§  3. 
1. 
Psa służbowego przydziela komisja, którą powołuje Komendant Służby Ochrony Państwa, zwanej dalej "SOP", na wniosek kierownika rozpoznania.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
osoba wyznaczona przez kierownika rozpoznania, która jest przewodniczącym komisji;
2)
przewodnik innego psa służbowego.
3. 
Psa służbowego przydziela się kandydatowi na przewodnika lub przewodnikowi.
4. 
Przy podejmowaniu decyzji o przydzieleniu psa służbowego uwzględnia się predyspozycje, doświadczenie w opiece nad psami oraz dotychczasowy przebieg służby osoby, o której mowa w ust. 3, oraz predyspozycje i poziom wytresowania psa.
5. 
Decyzja o przydzieleniu psa służbowego podejmowana jest jednomyślnie.
6. 
W przypadku pozytywnej decyzji o przydzieleniu psa służbowego komisja sporządza protokół przydzielenia psa służbowego.
7. 
Psa służbowego przekazuje przewodniczący komisji, a opiekun psa służbowego przejmuje odpowiedzialność za psa służbowego od momentu złożenia podpisu na protokole przydzielenia psa służbowego.
8. 
Wzór protokołu przydzielenia psa służbowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Tryb rekrutacji kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia

§  4. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 245c ust. 4 ustawy, Komendant SOP powołuje komisję w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wobec kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
kierownik OPPS lub wyznaczony przez kierownika rozpoznania funkcjonariusz, jako przewodniczący komisji;
2)
lekarz weterynarii;
3)
osoba wyznaczona przez kierownika logistyki.
3. 
Wybór kandydata na opiekuna psa wycofanego z użycia jest dokonywany większością głosów komisji.
4. 
Przy wyborze przez komisję kandydata na opiekuna psa wycofanego z użycia uwzględnia się motywację kandydata, warunki bytowe dla psa oraz dotychczasowe doświadczenie w sprawowaniu opieki nad psem.
5. 
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający rekomendację wybranego przez komisję kandydata na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, który przedkłada się do zatwierdzenia zastępcy Komendanta SOP.
6. 
Zatwierdzenie przez zastępcę Komendanta SOP protokołu, o którym mowa w ust. 5, przesądza o wyborze opiekuna psa wycofanego z użycia i umożliwia powierzenie mu opieki nad psem wycofanym z użycia.
7. 
Wzór protokołu postępowania rekrutacyjnego kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Tryb wycofywania z użycia psa służbowego

§  5. 
1. 
Komendant SOP powołuje komisję w sprawie wycofania z użycia psa służbowego, na pisemny wniosek kierownika rozpoznania.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
kierownik rozpoznania, jako przewodniczący komisji;
2)
kierownik OPPS lub wyznaczony przez kierownika rozpoznania funkcjonariusz;
3)
lekarz weterynarii;
4)
osoba wyznaczona przez kierownika logistyki.
3. 
Komisja rekomenduje Komendantowi SOP wycofanie z użycia psa służbowego po przeprowadzeniu głosowania i uzyskaniu większości głosów. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji.
4. 
Z prac komisji sporządza się protokół wycofania z użycia psa służbowego, który przedkłada się do zatwierdzenia Komendantowi SOP.
5. 
Wzór protokołu wycofania z użycia psa służbowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Protokół wycofania z użycia psa służbowego może zawierać wniosek o:
1)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia dotychczasowemu opiekunowi tego psa;
2)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia innemu opiekunowi psa służbowego albo innemu funk cjonariuszowi SOP, emerytowanemu funkcjonariuszowi SOP lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w SOP, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej;
3)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia członkowi rodziny zmarłego opiekuna tego psa, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe;
4)
wyznaczenie opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia i pozostawienie tego psa w OPPS;
5)
powierzenie opieki nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej.
7. 
Pies służbowy zostaje wycofany z użycia po zatwierdzeniu przez Komendanta SOP protokołu wycofania z użycia psa służbowego i pozostaje w OPPS do czasu powierzenia opieki nad tym psem osobom, o którym mowa w ust. 6 pkt 1-3, albo organizacji społecznej.

Sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia

§  6. 
1. 
Psa służbowego utrzymuje się na terenie OPPS, w miejscu zamieszkania opiekuna tego psa lub innym miejscu wyznaczonym przez kierownika rozpoznania.
2. 
Psa służbowego wycofanego z użycia utrzymuje się w miejscu zamieszkania opiekuna tego psa lub w miejscu prowadzenia działalności przez organizację społeczną.
3. 
Psy służbowe oraz psy służbowe wycofane z użycia utrzymuje się w sposób zapewniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728).
§  7. 
1. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia poddaje się:
1)
obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie;
2)
innym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym - według wskazań lekarza weterynarii;
3)
okresowym badaniom stanu zdrowia - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku;
4)
odrobaczeniom - nie rzadziej niż dwa razy do roku, jednak nie częściej niż cztery razy do roku;
5)
bieżącemu zabezpieczeniu przed pasożytami zewnętrznymi;
6)
innym zabiegom profilaktycznym - według wskazań lekarza weterynarii.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje lekarz weterynarii.
§  8. 
1. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia transportuje się w sposób umożliwiający zwierzęciu przyjęcie swobodnej pozycji ciała, obrócenie się i położenie się.
2. 
Środek transportu przeznaczony do przewozu psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia zapewnia zwierzęciu dostateczną wymianę powietrza, bezpieczeństwo podczas transportu oraz jest utrzymywany w czystości i w razie potrzeby dezynfekowany i dezynsekowany.

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalna wysokość normy w przypadku jej podwyższenia oraz wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia

§  9. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia żywi się w okresie letnim raz, a w okresie zimowym dwa razy dziennie, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej.
§  10. 
Normy wyżywienia psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  11. 
Maksymalna wysokość normy wyżywienia psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, w przypadku jej podwyższenia, wynosi 130% normy określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  12. 
Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wynosi:
1)
dla psa o wadze do 20 kg:
a)
w okresie letnim - 9 zł,
b)
w okresie zimowym - 13 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 12 zł,
w okresie zimowym - 17 zł;
2)
dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a)
w okresie letnim - 13 zł,
b)
w okresie zimowym - 16 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 17 zł,
w okresie zimowym - 21 zł.
§  13. 
Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia wynosi:
1)
dla psa o wadze do 20 kg:
a)
w okresie letnim - 7 zł,
b)
w okresie zimowym - 10 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 9 zł,
w okresie zimowym - 13 zł;
2)
dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a)
w okresie letnim - 10 zł,
b)
w okresie zimowym - 13 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 13 zł,
w okresie zimowym - 17 zł.
§  14. 
Okres zimowy liczony jest od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia

§  15. 
1. 
Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, zwany dalej "ryczałtem", przyznaje się opiekunowi psa służbowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia lub organizacji społecznej na podstawie wniosku złożonego przez nich do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Wniosek rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia złożenia, przez jego zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia, w formie pisemnej.
3. 
Ryczałt przyznaje się w przypadku braku możliwości zapewnienia psu służbowemu wyżywienia w naturze.
§  16. 
Ryczałt wypłaca niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku Komendant SOP lub osoba przez niego upoważniona.
§  17. 
W przypadkach określonych w art. 245e ust. 6 ustawy Komendant SOP lub osoba przez niego upoważniona wzywa w formie pisemnej opiekuna lub organizację społeczną do zwrotu wypłaconego ryczałtu na rachunek bankowy SOP lub bezpośrednio w kasie SOP, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia

§  18. 
Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego, w tym koszty lekarstw, pokrywa się na wniosek kierownika OPPS złożony do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku załącza się fakturę.
§  19. 
1. 
Koszty zabiegów profilaktycznych i koszty leczenia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym koszty lekarstw, pokrywa się na podstawie wniosku złożonego przez opiekuna tego psa, do Komendanta SOP lub osoby przez niego upoważnionej. Do wniosku załącza się fakturę.
2. 
Koszty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się niezwłocznie po zatwierdzeniu faktury przez Komendanta SOP lub osobę przez niego upoważnioną.

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia

§  20. 
Sprawowanie nadzoru nad psami służbowymi polega na:
1)
prowadzeniu systematycznej kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych co najmniej raz na pół roku i każdorazowo w przypadku zmiany stałego miejsca przebywania, chowu zwierzęcia;
2)
wdrażaniu procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1.
§  21. 
1. 
Kontrola, o której mowa w § 20 pkt 1, obejmuje:
1)
przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości oraz warunków utrzymania psów służbowych;
2)
sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym;
3)
sprawdzenie poddawania psów służbowych terminowym szczepieniom oraz zabiegom profilaktycznym;
4)
sprawdzenie pomieszczeń, w których przebywają psy służbowe;
5)
sprawdzenie stanu technicznego oraz utrzymania OPPS.
2. 
Nadzór, o którym mowa w § 20, prowadzą:
1)
lekarz weterynarii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
kierownik OPPS w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5.
3. 
Z czynności nadzorczych, o których mowa w § 20, sporządza się notatkę służbową i przedkłada ją do zapoznania kierownikowi rozpoznania.
4. 
Wzór notatki służbowej z przeprowadzenia kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
5. 
Kierownik rozpoznania, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Komendantowi SOP pisemną informację o stanie psów służbowych.
§  22. 
Sprawowanie nadzoru nad psami służbowymi wycofanymi z użycia polega na:
1)
prowadzeniu systematycznej kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia co najmniej raz na pół roku i każdorazowo w przypadku zmiany stałego miejsca przebywania, chowu zwierzęcia;
2)
wdrażaniu procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1.
§  23. 
1. 
Kontrola, o której mowa w § 22 pkt 1, obejmuje:
1)
przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości oraz warunków utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia;
2)
sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym wycofanym z użycia;
3)
sprawdzanie poddawania psów służbowych wycofanych z użycia terminowym szczepieniom oraz zabiegom profilaktycznym.
2. 
Nadzór, o którym mowa w § 22, prowadzą:
1)
osoba wyznaczona przez zastępcę Komendanta SOP;
2)
lekarz weterynarii;
3)
przewodnik.
3. 
Z czynności nadzorczych, o których mowa w § 22, sporządza się notatkę służbową i przedkłada ją do zapoznania zastępcy Komendanta SOP.
4. 
Wzór notatki służbowej z przeprowadzenia kontroli prawidłowości utrzymania psa służbowego wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej

§  24. 
1. 
Odebranie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej następuje komisyjnie.
2. 
Komisję w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia powołuje Komendant SOP na wniosek odpowiednio kierownika rozpoznania lub zastępcy Komendanta SOP.
3. 
W skład komisji w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia wchodzą:
1)
kierownik OPPS lub osoba wyznaczona przez zastępcę Komendanta SOP, jako przewodniczący komisji;
2)
lekarz weterynarii;
3)
przewodnik niebędący opiekunem odbieranego psa.
4. 
Decyzja o odebraniu psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia jest podejmowana większością głosów.
5. 
Z czynności odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia sporządza się protokół, który zatwierdza Komendant SOP.
6. 
Wzór protokołu odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Przepis końcowy

§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 21 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ PRZYDZIELENIA PSA SŁUŻBOWEGO NR EWIDENCYJNY ...............

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PSA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA NR EWIDENCYJNY .........

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ WYCOFANIA Z UŻYCIA PSA SŁUŻBOWEGO NR EWIDENCYJNY ..........

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

NORMY WYŻYWIENIA PSÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ PSÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH Z UŻYCIA

Tabela 1. Norma wyżywienia psa służbowego
Wysokość normy wyżywienia
Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]
okres letniokres zimowyokres letniokres zimowyokres letniokres zimowy
544052826150018004723502820
650060027154518544823852862
756067228159019084924202904
862074429163019565024552946
968081630167020045124902988
1073087631171020525225253030
1179094832175021005325603072
12840100833179021485425953114
13890106834183021965526303156
14940112835187022445626653198
15990118836191022925727003240
161040124837195023405827353282
171090130838199023885927703324
181140136839203024366028053366
191185142240207024846128403408
201230147641211025326228753450
211275153042215025806329103492
221320158443219026286429453534
231365163844223026766529803576
24141016924522702724---
25145517464623102772---

Tabela 2. Norma wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia

Wysokość normy wyżywienia
Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]Masa psa [kg]Norma wyżywienia [kcal]
okres letniokres zimowyokres letniokres zimowyokres letniokres zimowy
540048026128015364719002280
645054027131015724819252310
750060028134016084919502340
855066029137016445019752370
960072030140016805120002400
1065078031143017165220252430
1170084032146017525320502460
1275090033149017885420752490
1380096034152018245521002520
14850102035155018605621252550
15900108036158018965721502580
16950114037161019325822002640
171000120038164019685922252670
181040124839167020046022502700
191070128440170020406122752730
201100132041173020766223002760
211130135642176021126323252790
221160139243179021486423502820
231190142844181021726523752850
24122014644518402208---
25125015004618702244---

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

NOTATKA SŁUŻBOWA Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI UTRZYMANIA PSÓW SŁUŻBOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

NOTATKA SŁUŻBOWA Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI UTRZYMANIA PSA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

PROTOKÓŁ ODEBRANIA PSA SŁUŻBOWEGO NR EWIDENCYJNY ........../ PSA SŁUŻBOWEGO WYCOFANEGO Z UŻYCIA NR EWIDENCYJNY………* OPIEKUNOWI / ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ*

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).